وقتی که پتانسیل عمل به انتهای سلول پیش سیناپسی نزدیک می شود دارای مقداری اختلاف پتانسیل است به همین دلیل موجب باز شدن کانال یون های کلسیم می شود در نتیجه کلسیم وارد سلول می شود این امر سبب رها شدن انتقال دهنده های عصبی (استیل کولین)از ویزیکول ها در سلول پیش سیناپسی می شود.استیل کولین که در ویزیکول ها قرار داشتند به نزدیک فضای سیناپسی منتقل می شوند.انتشار استیل کولین در سراسر سیناپس باعث برخورد اسیتیل کولین به گیرنده های آن در سلول پس سیناپسی (در اینجا ماهیچه) می شود پس از برخورد رشته های ماهیچه ای کانالهای یونی سدیمی را باز می کنند و سدیم نیز انتشار می یابد. با ورود یون سدیم به درون سلول ماهیچه ای قطبیت سلول از بین می رود و سلول ناقطبی می شود. با نزدیک شدن سلول به آستانه تحریک ،سلول پس سیناپسی پتانسیل عمل ایجاد می کند و این پتانسیل در سراسر غشاء سلول ماهیچه ای پخش می شود. استیل کولین به سرعت به استیک اسید و کولین تجزیه می شود این عمل را استیل کولین استراز انجام می دهد. کولین دوباره توسط غشاء پس سیناپسی جذب می شود ودر هنگام ورود به ویزیکول ها با استیک اسید دیگری پیوند برقرار می کند و به صورت استیل کولین وارد ویزیکول ها می شوند.   

 

                Virology.mihanblog.com