به فرآیند ساخته شدن رشته mRNA رونویسی می گویند. رونویسی زمانی آغاز می شود كه RNAپلی مراز ناحیه آغاز رونویسی (پروموتر) را بر روی رشته های مولكول DNA تشخیص داده و بر روی آن قرار گیرد. قسمتی از RNA  پلی مراز كه فاكتور سیگما نامیده می شود در شناسایی منطقه ای كه پروموتر قرار دار شركت می كند. بعد از برداشتن اولین قدم برای رونویسی (شناسایی پروموتر) فاكتور سیگما از RNA پلی مراز جدا می شود سپس RNA پلی مراز یكی از رشته های  DNA را به عنوان الگو انتخاب كرده و سپس در طول آن حركت كرده و نكلئوتید های مكمل را در مقابل نكلئوتید های DNA قرار می دهد. سنتز mRNA از سمت 5' به 3' است یعنی طرز قرار گیری نكلئوتید های جدید به سمت انتهای 3' است. به همان نسبت كه RNA پلی مراز به سمت جلو پیش می رود  رشته DNA كشیده می شود  و این امكان را به آن می دهد كه قبل از اتمام كامل رونویسی به حالت اولیه خود برگردند. وقتی RNA پلی مراز به قسمت خاصی از توالی  DNA كه ترمیناتور نام دارد می رسد یك سلختار  حلقه مانند (hairpin loop) در mRNA به وجود می آید. این ساختار موجب  جداشدن رشته mRNA و RNA پلی مراز از رشته DNA می شوند.


Virology.mihanblog.com