در طی چرخه تخمک گذاری ، قبل از تخمک گذاری مقدار کم استرژن در تخمدان باعث تحریک و رها شدن هورمون گونادوتروپین از هیپوتالاموس می شود. استروژن و گونادوتروپین سبب ترشح LH از غده هیپوفیز پیشین می شود . LH  موجب افزایش مقدار استروژن در تخمدان می شود. در این خود تنظیمی سطح گونادوتروپین  و LH موجب افزایش خون در رحم و تخمدان می شود. بعد از  تخمک گذاری جسم زرد در تخمدان تشکیل شده و در واکنش به LH پروژسترون شروع به ترشح شدن می کند. پروژسترون ترشح گونادوتروپین از هیپوتالاموس و LH از هیپوفیز پیشین را متوقف می کند. پس در اثر خود تنظیمی منفی مقدار ترشح گونادوتروپین و LH در خون کاهش می یابد.

 

 

virology.mihanblog.com