در سلول های پروکاریوت ، فرآیند ترجمه زمانی آغاز می شود که بخش کوچکتر ریبوزوم (ریبوزوم30S) به mRNA(RNA پیامبر) متصل شود سپس اولین آنتی کدون که آنتی کدون آغاز گر نام دارد (UAC)  توسط tRNA (RNAناقل) وارد ریبوزوم می شود و به کدون خود (AUG) بر روی mRNA متصل می شود. سپس بخش بزرگتر ریبوزوم (ریبوزوم 50S) به مجموعه قبلی اضافه می شود. این بخش دارای سه جایگاه است ، جایگاه E ، محل خروج tRNAهایی است که آمینو اسید خود را از دست داده اند ، جایگاه P در این قسمت آمینو اسیدها از tRNAها جدا می شوند و به آمینو اسیدای که بر روی tRNA جدید در جایگاه A قرار دارند متصل می شوند‌ ، جایگاه  A (جایگاه پذیرنده)، محل ورود tRNA همراه با آمینو اسید جدید است.

همانطور که ذکر گردید برای آغاز پروتئین سازی آنتی کدون آغازگر (UAC)  وارد جایگاه P می شود. بعد از اتصال آنتی کدون آغازگر به کدون خود tRNA بعدی که حاوی آمینو اسید بعدی است وارد جایگاه A می شود و توسط آنتی کدون خود بر روی کدون مختص خود بر روی mRNA متصل می شود. در مرحله بعد آمینو اسیدای که توسط tRNA آغازگر حمل می شود در جایگاه P جدا شده و با آمینو اسید tRNA جایگاه A با پیوند پپتیدی اتصال برقرار می کند. بعد از این اتصال ریبوزوم با جابه جایی به اندازه یک کدون به طرف جلو حرکت می کند در این حالت tRNA جایگاه P به جایگاه E و tRNA جایگاه A به جایگاه P منتقل می شوند. با ورود tRNA به جایگاه E  کار tRNA به اتمام می رسد در نتیجه از ریبوزوم خارج می شود همچنین با خالی شدن جایگاه A tRNA بعدی که حاوی آمینو اسید بعدی است وارد این جایگاه می شود و مراحل فوق دوباره تکرار می شوند، این تکرار تا زمانی ادامه می یابد تا کدون های پایان UAA ، UAG،  UGAبر روی mRNA به جایگاه A وارد شوند. با وارد شدن این کدون ها به جایگاه A پروتئین سازی متوقف می شود زیرا برای این کدون ها آنتی کدونی وجود ندارد در نتیجه tRNA به جایگاه A وارد نمی شود و آخرین آمینو اسید که توسط پیوند پپتیدی به دیگر آمینو اسید ها متصل است از آخرین tRNA جایگاه P خارج می شود.اکنون این آمینو اسید ها  یک رشته پلی پپتیدی را به وجود آورده اند و با توجه به نیاز سلول به دیگر نقاط انتقال  می یابند.

virology.mihanblog.com