مجموعه ای از پروتئین ها كه  كوهزین نامیده می شوند ، تا زمان جدا شدن كروماتید های خواهری در مراحل آنافاز میوز و میتوز آنها را در كنار هم نگه می دارد. پروتئین های كوهزین اولین اتصال بازوهای كروماتید های خواهری هستند كه در پایان سنتز DNA و قبل از فشردگی كامل آن به مجموعه DNA اضافه می شوند. این پروتئین ها اواسط پروفاز تمام پروتئین های كوهزین كه بین دو كروماتید خواهری قرار دارند به غیر از پروتئین هایی كه در ناحیه سانترومر هستند تخلیه می شوند. تاثیراتی كه بر پروتئین های ناحیه سانترومر وارد می شود موجب جدا شدن دو كرماتید خواهری می شود. عبور از مرحله متافاز به آنافاز همراه با خارج شدن پروتئین های كوهزین ناحیه سانترومر  است. در نتیجه دو كروماتید خواهری دو رشته كروماتید را در اوایل پروفاز به هم نزدیكتر می كنند در نتیجه موجب افزایش تراكم كروموزم ها می شود. در از هم جدا می شوند.

 

virology.mihanblog.com