مولکول های آمینواسید و پروتئین ، نوکلئوتید ها و اسید نوکلئویک باردار هستند، این مولکول ها با توجه به بار خود در یک میدان الکتریکی با سرعت های متفاوت به سمت یکی از دو قطب مهاجرت می‌کنند. این فرآیند را الکتروفورز می‌گویند. در این روش علاوه بر بار الکتریکی انداره و شکل مولکل (ساختار فضایی) در مهاجرت آن نقش اساسی دارد به طوری که هر چه وزن بیشتر باشد حرکت مولکول کندتر است.الکتروفورز را به کمک نوعی ژل انجام می‌دهند. معروف ترین ژل برای الکتروفورز پروتئین ها پلی آکریل آمید و در مورد اسید نوکلئویک ها آگارز می‌باشند. اساس کار به طریقی است که ژل جدا کننده را بر اساس غلطت درون دستگاه گذاشته و روی آن با محلول بافر مورد نظر پوشیده می‌شود. بعد از اینکه نمونه‌های مورد نظر را درون چاهک های ژل ریخته‎اند جریان الکتریکی توسط دستگاه تنظیم شده و مولکول ها در ژل براساس بار الکتریکی و اندازه و وزن شروع به حرکت می‌کنند. بهترین راه برای ارزیابی همگونی و خلوص یک ترکیب پروتئینی انجام الکتروفورز آن روی ژل پلی اکریل آمید(PAGE) در شرایط مختلف است. به عنوان مثال در سدیم دودسیل سولفلت-پلی اکریل آمید ژل ، سدیم دو دسیل سولفات(SDS) به عنوان یک درتژنت با بار منفی تمام بارهای پروتئین را می‌پوشاند و پروتئین فقط براساس اندازه و وزن جدا می‌شود. در PAGE دو بعدی در بعد نخست پروتئین ها تغییر ماهیت داده، براساس مقدار نقطه ایزوالکتریک (PHi) خود جدا می‌شوند و در بعد دوم جداسازی پروتئین ها بعد از مواجه شدن پروتئین با SDS ، بر اساس اندازه مولکولی واحدهای آنها انجام می‌گیرد.

ایزوالکتریک فوکوسینگ (if) نوعی الکتروفورز است که پروتئین ها براساس نقطه ایزوالکتریک‌شان (PHi) جدا می‌شوند. به طوری که ‌می‌توان گفت که در ژل پلی اکریل آمید دو بعدی ، یک بعد بر اساس SDS-PAGE و بعد دیگر براساس الکتروفورز if پروتئین ها را جدا می‌کند

 

Virology.mihanblog.com