مرحله مهم و عمده در همانند سازی ویروسی در تمام ویروس ها مشابه است. سلول میزبان به عنوان كارخانه عمل كرده و سوبسترها ، انرژی ، ماشین لازم برای سنتز پروتئین ها و همانند سازی ژنوم را فراهم می سازد. روندی كه هر ویروس برای انجام این مراحل و غلبه بر محدودیت های بیوشیمیایی طی می نماید به واسطه ساختار ژنوم ویروسی مشخص می شود. انولپ دار بودن یا انولپ دار نبودن در روند تكثیر ویروس تاثیر گذار است. چرخه همانندسازی ویروسی به فاز های مختلفی تقسیم می شود . ویروس در فاز اولیه (early phase) باید سلول میزبان خود را مشخص كرده و به درون غشاء آن نفوذ نماید و ژنوم ویروس در سیتوپلاسم سلول رها شود(بدو پوشش كپسیدی) و اگر لازم باشد ژنوم وارد هسته سلول میزبان شود.فاز تاخیری (late phase) با شروع همانند سازی ژنوم و سنتز ماكرومولكول های ویروسی شروع شده و با تجمع ویروسی و رهایی ویروس ادامه می یابد. خروج ژنوم از كپسید عفونت زایی ویروس را مختل می كند.هر سلول آلوده ممكن است بیش از 1000000 ذره ویروسی ایجاد كند. تنها 1 تا 10% این ذرات می توانند عفونت ایجاد كنند. زمان یك چرخه كامل تكثیر و همانند اسزی ویرو بستگی به ویژگی های سلول میزبان دارد.

 

Virology.mihanBlog.com