در این ساختمان بر خلاف ساختار آلفا که پیوند های هیدروژنی درون مولکولی بوده‌اند در اینجا پیوندهای هیدروژنی بین رشته‌ای هستند. ناگفته نماند این پیوندهای هیدروژنی به شدت ساختمان بتا را مقاوم و مستحکم می‌کنند.

در بتا مانند آلفا آمینواسید با بنیان R کوچک موجب پایدرای می‌شود اما برخلاف آلفا در ساختار آن آمینواسید سیستئین وجود ندارد، پس این ساختمان ها فاقد پیوند دی‌سولفید خواهند بود. فیبروئین ابریشم (آستبری با مطالعه بر روی این فیبروئین ساختار بتا را کشف کرد) بر خلاف ساختار آلفا قابلیت ارتجاعی ندارد ولی قدرت استحکامی بالایی دارد.

در ساختار بتا دو آمینواسید 3/5 آنگسترون از هم فاصله دارند. با توجه مطالب گفته شده می‌توان دریافت شکل کلی ساختار بتا به صورت صفحات زیگ‌زاگ چین دار خواهد بود. این صفحات دارای دو نوع آرایش مخلف هستند. همسو(موازی) و ناهمسو(ناموازی)، که نوع ناموازی (Anti parallel) استحکام بیشتری دراد.

فیربروئین ابریشم از نوع آنتی پارالل است.

 

 

 

 

Virology.mihanblog.com