پتانسیل عمل در طول آکسون در یک جهت مشخص منتشر می‌شود. در هنگامی که در یک قسمت از آکسون پتانسیل عمل رخ می‌دهد، در آن ناحیه سمت داخلی غشاء سلول نسبت به سمت خارجی آن بار مثبت پیدا می‌کند. درواقع پتانسیل عمل تولید جریانی محلی (مقطعی) است که بلافاصله غشاء سلول (نسبت به نقاط مجاور غشاء)را پلاریزه (قطبی) می‌کند.

وقتی پلاریزه ایجاد شده توسط جریان مقطعی به حد آستانه برسد، در این زمان یک جریان مشابه در ناحیه مجاور جریان قبلی ایجاد می‌شود. جریان جدید غشاء ناحیه جدید را پلاریزه می‌کند.

پتانسیل عمل همیشه در یک جهت و روبه جلو است، زیرا ناحیه‌ای از غشاء که پلاریزه می‌شود در یک دوره زمانی نسبت به تولید پتانسیل عمل جدید مقاومت می‌کند، در نتیجه فقط قسمت مجاور رو به جلو پلاریزه می‌شود نه قسمت قبلی که لحظه ای قبل پلاریزه شده بود. این دوره مقاوم تا زمان بازشگت سلول به پتانسیل اولیه قبل پلاریزه شدن (پتانسیل آرامش) ادامه پیدا می‌کند.


برای مشاهده انیمیشن این مطلب اینجا کیک کنید


Virology.mihanblog.com