HIV

HIV (غول نابود گر کوچک)

زمانی که  HIV برای اولین بار وارد گردش خون بدن انسان می شود خود را به وسیله ی گردش خون در سراسر بدن منتشر می کند. ساختمان خارجی HIV از پروتئینی به نام gp120 پوشیده می شود ،gp120 بر روی gp41 قرار دارد . درون کپسید ویروس محتوایی از  RNAویروسی و آنزیم های ویروسی (پروتئاز ، ریورس تنرنس گریپتاز ، اینتگراز  ) وجود دارد...


در کپسید پروتئین های دیگری نیز وجود دارد که از جمله آنها می توان به p17 ،  p24،  p2،  p6... اشاره کرد.  gp120  پروتئینی است که فقط با گیرندهcd4  اتصال برقرار می کند. پس سلول هایی که دارای گیرنده cd4 هستند می توانند مورد حمله HIV قرار بگیرند. ماکروفاژ ، لنفوسیت T ، میکروگلیا ، دندریت ، سلول های لانگرهانس گیرنده cd4 داردند و مورد حمله  HIV قرار می گیرند. البته برای اتصال gp120 به cd4 یک نوع گیرنده دیگری لازم است که معمولا به دو صورت CCR5 و CXCR4 وجود دارد. اولی در سطح ماکروفاژ و دومی در سطح لنفوسیتT قرار دارد. این دو نوع پروتئین را به عنوان گیرنه های کمکی می شناسند.

بعد از اتصال gp120 به cd4 و ccr5 یا cxcr4 ویروس از طریق آندوسیتوز وارد بدن سلول میزبان   می شود.آنزیم ها و RNA ویروسی در درون سیتوپلاسم سلول میزبان رها می شوند. قبل از این فرآیند کپسید ویروس از بین می رود دانشمندان هنوز چگونگی این عمل را کشف نکرده اند اما احتمال می دهند خود آنزیم های سلول میزبان (پروتئاز) کپسید را از بین می برد. ریورس ترنس گریپتاز از روی RNA ویروسی DNA ویروسی را سنتز می کند. DNA به وجود آمده تک رشته ای است RT (ریورس ترنس گریپتاز) از روی DNA تک رشته ای ، رشته مکمل را می سازد. DNA ساخته شده وارد هسته سلول میزبان می شود و در درون هسته آنزیم اینتگراز DNA  ویروسی را در بین DNA سلول میزبان قرار می دهد .از این پس با هر بار رونویسی از DNA میزبان RNA ویروسی نیز تولید می شود و از این طریق ویروس می تواند به راحتی پروتئین های مورد نیاز خود را بسازد. می دانیم برای ساخت هر نوع پروتئین از روی DNA مربوطه رونویسی شده و RNA به وجود می آید  RNA به وجود آمده نیز پس از تغیراتی ازجمله ویرایش وارد ریبوزم می شود و طبق توالی RNA و عمل ترجمه پروتئن ساخته می شود.

و اما ، چگونه پروتئین های ویروس ساخته می شوند:

دو رشته پروتئین به نام های P160 و P55 توسط ریبوزم های آزاد در سیتوپلاسم ساخته می شوند. یک رشته پروتئین gp160 توسط شبکه آندوپلاسمی ساخته می شود. gp160  به دو پروتئین gp120 و gp41 سنتز می شود ( به وسیله پروتئاز ویروس ).  همان طور که گفته شد این پروتئین ها در سطح ویروس قرار می گیرند. p160 و p55 توسط آنزیم پروتئاز ویروسی که بعد از تجزیه کپسید وارد سیتوپلاسم شده بود به p17 ،‌p24 ، p6 و آنزیم های مورد نیاز ویروس از جمله : پروتئاز ، ریورس ترنس گریبتاز ، اینتگراز سنتز می شوند.

بعد از ساخت پروتئین ها  و کپسید ، این مواد در نزدیکی غشاء گرد هم جمع می آیند و طی عمل اگزوسیتوز با کمی آسیب به سلول میزبان از آن خارج می شوند. با گذشت مدت زمانی و با تکرار این عمل تجمع ویروس در سلول میزبان افزایش می آید و با خروج دسته جمعی موجب متلاشی شدن سلول می شوند.:

 

 
virology.mihanblog.com