ژنوم ویروس های RNA دار در یک mRNA یا الگویی از آن قرار دارند. از آنجایی که سلول فاقد همانند سازی و تکثبر  RNA هستند ژنوم ویروس ها باید داری RdRp (رپلیکاز و ترانس گریبتاز) باشد. اکثر RNA  پلی مراز ویروسی سریع عمل نموده اما همراه با خطاهایی هستند که منجر به موتاسیون می شود

ژنوم از نوع RNA تک رشته ای با حس مثبت در پیکورناویروس ها، نورویروس ها ، کورونا ویروس ها ،فلاوی ویروس ها و تو گا ویروس ها به عنوان mRNA عمل نموده و به ریبوزوم متصل می شود و منجر به سنتز پروتئین به طور مستقیم می گررد. در این ویروس ها ژنوم ویروس ها از نوع RNA تک رشته ای با حس مثبت به تنهایی برای شروع عفونت کفایت می نماید. پس از تولید RdRp یک RNA با حس منفی به عنوان الگو شنتز می شود  این الگو می تواند برای تولید mRNA بیشتر و همانند سازی ویروس مورد استفاده قرار گیرد. برای توگا ویروس ها و نور ویروس ها الگو RNA کوچکتر به منظور تولبد پروتئین های ساختاری استفاده می شود. mRNAهای این ویروس ها فاقد 5-cap بوده ولی ژنوم یک توالی کوتاه پلی A را کد می کند. رونویسی و همانند سازی کوروناویروس ها وجوه تشابه زیادی با موارد فوق داشته ولی بسیار پیچیده تر است. ژنوم RNA ویروس هت با حس منفی در رابدو ویروس ها ، ارتومیکسو ویروس ها ، فیلو ویروس ها و بونیا ویروس ها به عنوان الگویی برای تولید mRNA محسوب می شود. ژنوم RNA با حس منفی به تنهایی عفونت زا نمی باشد و می بایست یک پلی مراز به همراه ژنوم ویروس وارد سلول میزبان شود. این پلی مراز mRNA‌‌‌‌های جداگانه ای برلی پروتئین های متفاوت ویروسی می سازد.می باید یک RNA تک رشته ای با حس مثبت‌، برابر با طول کامل ژنوم ویروسی توسط پلی مراز ویروسی تولید شود تا به عنوان یک الگو برلی تولید کپی های بیشتری از ژنوم ویروسی عمل نماید.

به جزء ویروس آنفلوانزا ، رونویسی و همانند سازی ویروس هایی با ژنوم RNA با حس منفی در سیتپلاسم رخ می دهد. ترانس کریپتاز آنفلوانزا برای تولید mRNA نیازمند یک پرایمر می باشد. آن از انتهای 5-cap را از mRNA سلولی می رباید. ژنوم انفلوانزا در هسته تکثیر می یابد.رئو ویروس‌های دارای ژنوم RNA دو رشته‌ای قطعه قطعه می باشند و در روندی پیچیده رونویسی و تکثیر می شوند. RNA پلی مراز رئو ویروس بخشی از کپسید داخلی است. واحدهای mRNA از هر یک از قطعات ژنوم رونویسی می‌شود. ، در حالی که تمامی آنها در بخش مرکزی قرار داشته و از آن خارج نشده اند.

آرنا ویروس ها دارای ژنوم حلقوی دو حسی با توالی‌هایی با حس مثبت در کنار توالی‌هایی با حس منفی قرار دارند. ژن های اولیه ویروس از بخش منفی ژنوم رونویسی می‌شود و ژن های تاخیری ویروس از تمامی طول حد ئاسط تکثیری (Replicative intermediate) رونویسی می‌شوند.

هر چند ژنوم رترو ویروس‌ها RNA با حس مثبت است ، ولی این ویروس ها توانایی همانندسازی RNA را در سیتوپلاسم را ندارند. رترو ویروس‌ها دو کپی از ژنوم ، دو مولکول tRNA و RdDp (ترانس کریپتاز) را در وریون حمل می‌نمایند. tRNA به عنوان پرایمر برای سنتز کپی DNA مکمل حلقوی (cDNA) از ژنوم عمل می‌نماید cDNA در سیتوپلاسم سنتز شده سپس وارد هسته شده و سر انجام داخل کروماتین سلول میزبان الحاق می‌شوند. پرو موتور‌های انتهایی موجود در ژنوم ویروسی رونویسی از توالی‌های DNA ویروسی را افزایش می‌دهد. رونوشت های RNA با طول کامل به عنوان ژنوم جدید استفاده می‌شوند. با استفاده از الگو های متنوع این RNA ، mRNA های جداگانه ایجاد می گردد. غیر طبیعی‌ترین همانندسازی مربوط به دلتا ویروس‌ها است. دلتا ویروس مشابه ویروئید هستند. ژنوم دلتا ویروس‌ها RNA تک رشته حلقوی و میله‌ای شکل بوده و در انتها با خودش هیبرید می‌شود. ژنوم RNA دلتا ویروس یه طور استثناء توسط DdRp2 سلول میزبان در هسته همانند‌سازی می‌شود. ببخشی از ژنوم ، ساختار RNA به نام ریبوزیوم را می سازد که RNA حلقوی را برای تولید mRNA برش می‌دهد.

 

Virology.mihanblog.com