منوی اصلی
ویروس شناسی
علم اگر در ثریا باشد مردان و زنانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت
 • 1. شناسایی و اتصال به سلول هدف : اتصال VAP یا ساختار های سطحی كپسید ویریون به گیرنده های سطحی سلول تعیین كننده این است كه كدام سلول می تواند توسط ویروس  آلوده شود. گیرنده یك ویروس در سطح سلول ممكن است پروتئینی یا كربوئیدراتی باشد. ویروس هایی كه به گیرنده موجود بر روی سلول های خاص متصل  می شوند محدود به گونه های خاصی (طیف میزبانی) یا سلول خاصی می باشند. سلول هدف حساس به عنوان تمایل بافتی مطرح می شود ویروس اپشتین-بار  یك هرپس ویروس بوده و به واسطه رسپتور c3d موجود بر روی سلول های B انسان طیف بافتی و میزبان محدودی دارد.. پارو ویروس B19 به گلوبوزید (آنتی ژن p گروه خونی) بیان شده در پیش از های اریتروئیدی متص می شود.

  ساختار  اتصالی ویروس در ویروس های فاقد انولپ ممكن است بخشی از كپسید یا یك پروتئین بوده كه از كپسید به خارج گسترده شده است. یك canyon در سطح پیكورنا ویروس ها مانند ریبنو ویروس 14 ، به عنوان یك سوراخ كلید برای ورود یك بخش ICAMI از سطح سلولی مطرح می باشد. فیبرهای آدنو ویروسی و پروتئین های 1-  از رئو ویروس ها در وجوه كپسید به رسپتور های موجود در سطح سلول هدف متصل می شوند. در ویروس های دارای انولپ VAP ها گلیگو پروتئین های اختصاصی هستند. HA در ویروس آنفلوانزا A به اسیدسیالیك موجود در روی سلول های متفاوت و متعدی متصل می شود، بدین ترتیب طیف میزبانی و بافتی این ویروس وسیع و گسترده است. همچنین آلفاتوگا ویروس ها و فلاوی ویروس ها قادر هستند به گیرنده های موجود در سلول های اكثر گونه های حیوانی ، بند پایان ، خزندگان ، دوزیستان ، پرندگان و پستانداران متصل شوند. این نكته به آنها اجازه می دهد  تا حیوانات ، پشه و سایر حشرات را را آلوده كرده و توسط آنها منتشر شوند.

  2. نفوذ : اكثر تعاملات بین VAP ها و رسپتور های سلولی  منجر به ورود ویروس به درون سلول می شود. مكانیزم ورود بستگی به ساختار ویریون و نوع سلول دارد. اكثر ویروس های بدو انولپ به واسطه آندوسیتوز وابسطه به رسپتور یا توسط ویروپكسیس وارد سلول می شوند. آندو سیتوز روند طبیعی ، جذب مولكول های متصل شده به رسپتور های سلولی مانند هورمون ها ، لیپو پروتئین ها با دانسیته پایین (LDL) و ترانسفرین توسط سلول می باشند. پیك.رنا ویروس ها و پاپووا ویروس ها ممكن است از طریق ویروپكسیس وارد شوند. ساختارهای هیدروفوبیك  پروتیئن های كپسیدی ممكن است پس از اتصال ویروسی به سلول ها نمایان شده و این ساختار ها  به ورود ویروس به غشاء كمك نموده یا در نفوذ مستقیم زنوم ویروسی از غشاء سلول نقش داشته باشند.

   ویروس های انولپ دار برای وارد نمودن نكلئوكپسید یا ژنوم به طور مستقیم به درون سیتوپلاسم ، غشای خود با غشای سلولی فیوز می نمایند. PH اپتیم برای فیوژن براساس نحوه نفوذ مشخص می شود. اگر نفوذ در سطح سلولی صورت گیرد  PH فیوژن خنثی می باشد و اگر ویروس ابتدا از طریق اندو سیتوز وارد شده  و سپس فیوژن در آندوزم ها رخ دهد  PHاسیدی برای فیوژن مطلوب است. فرآیند فیوژن ممكن است به واسطه VAP  یا سایر پروتئین ها رخ دهد.HA در ویروس آنفولانزا A به گیرنده اسید سیالیك در سطح سلول های هدف متصل می شود. تحت شرایط اسیدی خفیف آندوزم ، ساختار HA تغییر كرده و پروتیئن های هیدروفوبیك نمایان شده و به این ترتیب فیوژن غشایی القا می كردد. پارامیكسو ویروس ها ممكن است ننجر به فیوژن سلول سلول شده و به این ترتیب سلول های غول آسای چندین هسته ای (سن سی شیا) ایجاد می گردد. برخی از هرپس ویروس ها و رترو ویروس ها در PH خنثی با سلول فیوز نموده و پس از همانند سازی و تكثیر ایجاد سن سی شیا را القا می نمایند.

  Virology.mihanmlog.com

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:38 ب.ظ
  ارسال دیدگاه

 • مرحله مهم و عمده در همانند سازی ویروسی در تمام ویروس ها مشابه است. سلول میزبان به عنوان كارخانه عمل كرده و سوبسترها ، انرژی ، ماشین لازم برای سنتز پروتئین ها و همانند سازی ژنوم را فراهم می سازد. روندی كه هر ویروس برای انجام این مراحل و غلبه بر محدودیت های بیوشیمیایی طی می نماید به واسطه ساختار ژنوم ویروسی مشخص می شود. انولپ دار بودن یا انولپ دار نبودن در روند تكثیر ویروس تاثیر گذار است. چرخه همانندسازی ویروسی به فاز های مختلفی تقسیم می شود . ویروس در فاز اولیه (early phase) باید سلول میزبان خود را مشخص كرده و به درون غشاء آن نفوذ نماید و ژنوم ویروس در سیتوپلاسم سلول رها شود(بدو پوشش كپسیدی) و اگر لازم باشد ژنوم وارد هسته سلول میزبان شود.فاز تاخیری (late phase) با شروع همانند سازی ژنوم و سنتز ماكرومولكول های ویروسی شروع شده و با تجمع ویروسی و رهایی ویروس ادامه می یابد. خروج ژنوم از كپسید عفونت زایی ویروس را مختل می كند.هر سلول آلوده ممكن است بیش از 1000000 ذره ویروسی ایجاد كند. تنها 1 تا 10% این ذرات می توانند عفونت ایجاد كنند. زمان یك چرخه كامل تكثیر و همانند اسزی ویرو بستگی به ویژگی های سلول میزبان دارد.

   

  Virology.mihanBlog.com


  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:38 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • كپسید ویروس ها از تجمع پروتئین های مجزا به منظور تشكیل واحد های بزرگتر به وجود می آیند. تمامی اجزا كپسید خصایص شیمیایی دارند كه به آنها اجازه می دهد تا به گونه ای در كنار هم قرار بگیرند تا واحد بزرگتری ایجاد گردد. از كنار هم قرار گرفتن این پروتئین ها ساختار هایی همچون پروتومرها ، كپسومر ها ، پروكسید و كپسید به وجود می آید. طی فرآیندی پروكسید به كپسید تبدیل می شود. در مورد برخی ویروس ها كپسید اطراف ژ1نوم ویروس تشكیل      می شود ، در حالی كه در برخی دیگر از ویروس ها ، كپسید به صورت پوسته تو خالی (پروكسید) تشكیل شده كه می باید توس ژنوم پر شود.

  ساده ترین ساختار های ویروسی دارای تقارون مارپیچی (helical) و 20 وجهی (icosahedral) می باشند. ساختار های مارپیچی به صورت میله ای شكل مشاهده می گردند ، در حالی كه 20 وچهی ها به صورت مدور مشاهده می شوند. كپسید های بدون تقارون اشكال پیچیده ای داشته ئ با برخی از ویروس های باكتریایی (فاژها) در ارتباط هستند.

  مثال كلاسیك ویروس با تقارون مارپیچی ، ویروس گیاهی موزائیك تنباكو می باشد. كپسومرها توان تجمع خودبه خودی را در اطراف ژنوم RNA داشته و بدین ترتیب میله ای شكل (Rod) مشاهده شده و طول ژنوم بلند تر می شود. 20 وجهی های ساده در ساختار ویروس های ساده و كوچك مانند پیكورنا ویروس و پارو ویروس استقاده شده است. 20 وجهی از 12 كپسومر به نام پنتامر یا پنتون تشكیل شده است. در پیكورنا ویروس ها هر پنتامر از پنج پروتومر تشكیل شده كه هر یك از پروتومر ها از 3 زیر واحد تشكیل می شوند. چهار پروتئین مجزا تشكیل یك پروتومر می دهند. كریستالوگرافی با اشعه X و تجزیه و تحلیل تصاویر میكروسكوپ كرایو الكترون ساختار كپسید پیكورنا ویروس ها را در سطه مولكولی مشخص نموده است. در این مطالعه یك شكاف  caynon like در پیكورنا ویروس ها یافت شده كه در اتصال به رسپتور در سطح سلول های هدف نقش دارد.

  كپسید ویریون های بزرگتر به واسطه ورود كپسومر هایی خاص در وجه ها (بین پنتون ها) ساخته می شوند. این كپسومر ها كه در اطراف خود دارای 6 كپسومر می باشند به  عنوان هگزون شناخته می شوند. چنین 20 وجهی كه علاوه برا 12 پنتون دارای هگزون نیز می باشد تحت عنوان ایكوزادلتاهدرون مطرح بوده و اندازه آن بستگی به تعداد هگزون های وارد شده در امتداد لبه ها و بین پنتون ها دارد. توپ گلف یك ایكوزادلتاهدرون است. به عنوان مثال نوكلئو كپسید هرپس ویروس دارای 12 پنتون 150هگزون می باشد. نوكلئوكپسید هرپس ویروس توسط انولپ احاطه شده است . كپسید آدنو ویروس از 252 كپسومر تشكیل شده كه شامل 12 پنتون و 240 هگزون می باشد. یك رشته طویل و بلند به هر پنتون وصل شده است و به عنوان پروتئین اتصالی ویروس برای اتصال به سلول هدف مطرح می باشد . در آدنو ویروس ، فیبر ها حاوی  آنتی ژن های اختصاصی تیپ می باشند. رئو ویروس ها دارای كپسید 20 وجهی 2 لایه است كه از هر وجه آن پروتئین های شبیه فیبر یا رشته بیرون زده شده است. كپسید خارجی در محافظت ویروس و در جذب یا برداشت ویروس از روده و ورود به درون سلول هدف نقش داشته و كپسید داخلی حاوی آنزیم های لازم  برای سنتز RNA می باشد.

   

  Virology.mihanblog.com
  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:37 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic