منوی اصلی
ویروس شناسی
علم اگر در ثریا باشد مردان و زنانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت
 • HIV

  HIV (غول نابود گر کوچک)

  زمانی که  HIV برای اولین بار وارد گردش خون بدن انسان می شود خود را به وسیله ی گردش خون در سراسر بدن منتشر می کند. ساختمان خارجی HIV از پروتئینی به نام gp120 پوشیده می شود ،gp120 بر روی gp41 قرار دارد . درون کپسید ویروس محتوایی از  RNAویروسی و آنزیم های ویروسی (پروتئاز ، ریورس تنرنس گریپتاز ، اینتگراز  ) وجود دارد...


  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:42 ب.ظ
  ارسال دیدگاه


 • همانند سازی ژنوم ویروس های DNA دار نیازمند DNA پلی مراز وابسته به DNA (DdDp) و داكسی ریبونوكلئوتید تری فسفات (خصوصا تیمیدین) است. رو نویسی از ژنوم DNA ویروس ها (به جز پاكس ویروس ) در هسته (با استفاده از آنزیم های سلولی) صورت می گیرد. رونویسی از ژن های ویروسی به واسطه تعامل پروتئین های خاص متصل شونده به DNA با پرو موتور و توالی های افزاینده (enhancer) موجود در ژنوم ویروسی تنظیم می شود. پروموتور های ویروسی و توالی های افزاینده مشابه توالی های پروموتور و افزاینده موجود در سلول میزبان بوده و بدین ترتیب امكان اتصال فاكتورهای فعال كننده رونویسی DdRP فراهم می شود. سلول های برخی از بافت ها پروتئین های  متصل شونده به DNA ضروری برای فعال نمودن رونویسی ژن های ویروسی را بیان نمی نمایند. بنابراین همانند سازی ویروس در این سلول ها صورت نمی گیرد. به عنوان مثال ،‌نورون ها تنها یك ژن از ویروس هرپس سیمپلكس را رونویسی می نمایند. مگر اینكه توسط استرس فعال شوند و در غیر این صورت به در این سلول ها به صورت نهفته باقی می مانند. بنابراین رونویسی یك فاكتوری است كه در تعین تمایل بافتی و طیف میزبانی ویروس نقش ایفا می كند. ویروس های DNA دار از مسیر های متنوعی دوره ، زمان وكمیت سنتز پروتئین و ژن های ویروسی را كنترول می نماید. پیچیده ترین ویروس ها ، فعال كننده های رونویسی خود را ، خودشان كد می نمایند. این فعال كننده ها موجب افزایش یا تنظیم بین ژن می شود . به عنوان مثال ویروس هرپس سیمپلكس تعداد زیادی از پروتئین ها را كد می نماید كه كینتیك بیان ژن های ویروسی را تنظیم می كند. این پروتئین ها شامل پروتئین VMW65 است. VMW65 در ویریون حمل شده و به كمپلكس فعال كننده رونویسی سلول میزبان (Oct-1) متصل شده و توانایی این كمپلكس را برای تحریك رونویسی از ژن های اولیه فوری ویروس افزایش می دهد. ممكن است رونویسی از ژنهای ه9ر یك از رشته های DNA ویروسی در جهات مخالف صورت گیرد . به عنوان مثال ژن های اولیه تاخیری پاپووا ویروس  SV40 در جهت مخالف روی رشته های DNA غیر همپوشان قرار گرفته اند. ژن های ویروسی ممكن است اینترون داشته و نیازمند فرایند پس از رونویس mRNA ، توسط سیستم های هسته ای سلول باشند. ژن های تاخیری پاپووا ویروس ها و آدنو ویروس ها به صورت یك RNA بزرگ از یك پروموتور رونویسی شده و پس ازحذف توالی های اینترون چندین  mRNA متفاوت را تولید می نمایند. همانند سازی DNA ویروسی از قوانین بیوشیمیایی مشابه با DNA سلولی پیروی می كند. همانند سازی از توالی های خاص DNA به نام منشاء یا مبدا (ori) آغاز می شود. این امكان توسط فاكتور های هسته ای سلول یا ویروسی و DdDP شناسایی می شوند. سنتز DNA ویروسی به صورت نیمه محافظتی است. DNA پلی مراز های سلولی و ویروسی نیازمند یك پرایمر برای شروع سنتز DNA می باشند. پارو ویروس ها دارای توالی هایی از DNA هستند كه دارای توالی معكوس و تكراری بوده و اجازه تا خوردن DNA روی یكدیگر و هیبرید شدن دو رشته را به یكدیگر داده و بدین ترتیب یك پرایمر فراهم می شود . همانند سازی از ژنوم آدنو ویروس به واسطه سیتیدین منو فسفات  متصل شده به پروتئین انتهایی (به عنوا پرایمر) آغاز می شود. یك آنزیم سلولی (پرایمراز) یك پرایمر از جنس RNA را برای شروع همانند سازی ژنوم پارووا ویروس سنتز می نماید. در حالی كه هرپس ویروس ها پرایمراز ها را خود كد می نمایند. روند همانند سازی هپادنا ویروس منحصر به فرد است كی طی آن در ابتدا یك RNA حلقوی حد واسط با حس مثبت توسط DdRP (ترانس گریبتاز معكوس) اشاره نمود كه در بخش مركزی ویروس وجود داشته و موجب سنتز DNA تك رشته ای با حس منفی شده و سپس RNA تخریب می شود. سنتز DNA تك رشته ای با حس مثبت هنگام قرار گیری ژنوم و بخش مركزی در انولپ متوقف می شود. بدین ترتیب ویروس حاصله دارای ژنومی از نوع DNA حلقوی دو رشته ای ناقص نسبی می باشد.

   مهمترین محدودیت برای همانندسازی یك ویروس DNA دار ، عدم فراهم بودن DNA پلی مراز و سوبسترا های دئوكسی ریبونوكلئتید است. از آنجایی كه در اكثر سلول ها در مرحله استراحت از رشد ، DNA سنتز نمی شود. لذا آنزیم ها در دسترس نبوده و ذخایر دئوكسی تمیدین محدود می باشد. پارو ویروس كوچكترین ویروس DNA دار بوده و فقط در سلول های درحال رشد تكثیر می یابند. آنتی ژن T در SV40 ، E6 و E7 در پاپیلوما ویروس  و پروتئین E1A در آدنو ویروس به پروتئین ممانعت كننده از رشد سلول متصل شده و در نتیجه همانند سازی ویروس را افزایش می دهد. ویروس های DNA دار بزرگتر ممكن است DNA پلی مراز و دیگر پروتئین های موثر در تسهیل سنتز DNA را ، كد نمایند كه بیانگر وابستگی كمتری به سلول میزبان است. هرپس سیمپلكس ویروس DNA پلی مراز و آنزیم های scavenging (مانند دئوكسی ریبونوكلئاز ، ریبونوكلئوتید ردوكتاز و تیمدین كیناز) را كد می نماید. و جد آنزیم های scavenging به منظور تولید سوبستراهای دئوكسی ریبونوكلئوتید برای همانندسازی ژنوم ضروری هستند.
  Virology.mihanblog.com

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:39 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • 1. شناسایی و اتصال به سلول هدف : اتصال VAP یا ساختار های سطحی كپسید ویریون به گیرنده های سطحی سلول تعیین كننده این است كه كدام سلول می تواند توسط ویروس  آلوده شود. گیرنده یك ویروس در سطح سلول ممكن است پروتئینی یا كربوئیدراتی باشد. ویروس هایی كه به گیرنده موجود بر روی سلول های خاص متصل  می شوند محدود به گونه های خاصی (طیف میزبانی) یا سلول خاصی می باشند. سلول هدف حساس به عنوان تمایل بافتی مطرح می شود ویروس اپشتین-بار  یك هرپس ویروس بوده و به واسطه رسپتور c3d موجود بر روی سلول های B انسان طیف بافتی و میزبان محدودی دارد.. پارو ویروس B19 به گلوبوزید (آنتی ژن p گروه خونی) بیان شده در پیش از های اریتروئیدی متص می شود.

  ساختار  اتصالی ویروس در ویروس های فاقد انولپ ممكن است بخشی از كپسید یا یك پروتئین بوده كه از كپسید به خارج گسترده شده است. یك canyon در سطح پیكورنا ویروس ها مانند ریبنو ویروس 14 ، به عنوان یك سوراخ كلید برای ورود یك بخش ICAMI از سطح سلولی مطرح می باشد. فیبرهای آدنو ویروسی و پروتئین های 1-  از رئو ویروس ها در وجوه كپسید به رسپتور های موجود در سطح سلول هدف متصل می شوند. در ویروس های دارای انولپ VAP ها گلیگو پروتئین های اختصاصی هستند. HA در ویروس آنفلوانزا A به اسیدسیالیك موجود در روی سلول های متفاوت و متعدی متصل می شود، بدین ترتیب طیف میزبانی و بافتی این ویروس وسیع و گسترده است. همچنین آلفاتوگا ویروس ها و فلاوی ویروس ها قادر هستند به گیرنده های موجود در سلول های اكثر گونه های حیوانی ، بند پایان ، خزندگان ، دوزیستان ، پرندگان و پستانداران متصل شوند. این نكته به آنها اجازه می دهد  تا حیوانات ، پشه و سایر حشرات را را آلوده كرده و توسط آنها منتشر شوند.

  2. نفوذ : اكثر تعاملات بین VAP ها و رسپتور های سلولی  منجر به ورود ویروس به درون سلول می شود. مكانیزم ورود بستگی به ساختار ویریون و نوع سلول دارد. اكثر ویروس های بدو انولپ به واسطه آندوسیتوز وابسطه به رسپتور یا توسط ویروپكسیس وارد سلول می شوند. آندو سیتوز روند طبیعی ، جذب مولكول های متصل شده به رسپتور های سلولی مانند هورمون ها ، لیپو پروتئین ها با دانسیته پایین (LDL) و ترانسفرین توسط سلول می باشند. پیك.رنا ویروس ها و پاپووا ویروس ها ممكن است از طریق ویروپكسیس وارد شوند. ساختارهای هیدروفوبیك  پروتیئن های كپسیدی ممكن است پس از اتصال ویروسی به سلول ها نمایان شده و این ساختار ها  به ورود ویروس به غشاء كمك نموده یا در نفوذ مستقیم زنوم ویروسی از غشاء سلول نقش داشته باشند.

   ویروس های انولپ دار برای وارد نمودن نكلئوكپسید یا ژنوم به طور مستقیم به درون سیتوپلاسم ، غشای خود با غشای سلولی فیوز می نمایند. PH اپتیم برای فیوژن براساس نحوه نفوذ مشخص می شود. اگر نفوذ در سطح سلولی صورت گیرد  PH فیوژن خنثی می باشد و اگر ویروس ابتدا از طریق اندو سیتوز وارد شده  و سپس فیوژن در آندوزم ها رخ دهد  PHاسیدی برای فیوژن مطلوب است. فرآیند فیوژن ممكن است به واسطه VAP  یا سایر پروتئین ها رخ دهد.HA در ویروس آنفولانزا A به گیرنده اسید سیالیك در سطح سلول های هدف متصل می شود. تحت شرایط اسیدی خفیف آندوزم ، ساختار HA تغییر كرده و پروتیئن های هیدروفوبیك نمایان شده و به این ترتیب فیوژن غشایی القا می كردد. پارامیكسو ویروس ها ممكن است ننجر به فیوژن سلول سلول شده و به این ترتیب سلول های غول آسای چندین هسته ای (سن سی شیا) ایجاد می گردد. برخی از هرپس ویروس ها و رترو ویروس ها در PH خنثی با سلول فیوز نموده و پس از همانند سازی و تكثیر ایجاد سن سی شیا را القا می نمایند.

  Virology.mihanmlog.com

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:38 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 15 ... 10 11 12 13 14 15
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic