ویروس ها از نظر ساختار ممكن است  از طیف ساده و كو چك (پاروویروس و پیكو نا ویروس) تا بزرگ و پیچیده (پاكس ویروس و هرپس ویروس) متغیر باشد. نام ویروس ها ممكن است بیان گر خصایص ویروس ، بافتی كه برای اولین بار در آن شناسایی شده اند و یا بیماری ای كه ایجاد می كند باشد.برای مثال نام پیكو ناویروس یا توگا ویروس بیانگر ساختمان ویروس است، و یا نام رتروویروس بیانگر ویروس هایی است كه می توانند از روی رشته RNA ، DAN را سنتز كنند. نام آدنو ویروس ها و یا رئوویروس ها یادآور اندامی هستند كه برای نخستین بار در آن  اندام ها شناسایی شدند

بیشتر ویروس ها را براساس ویژگی های فیزیكی و شیمیایی ، مرفولوژی (حضور یا فقدان انولپ) ، نوع ژنوم و نحوه تكثیر طبقه بندی می كنند. ویروس های DNAدار مربوط با بیماریهای انسانی به 7 خانواده دسته بندی می شوند :

1. Pox viridae

2. Herpes viridae

3. Adeno viridae

4. Hepadna viridae

5.Polyma viridae

6. Papilloma viridae

7. Parvoviridae

ویرورس های RNAدار به 14 خانواده تقسیم می شوند :

1. Paramyxoviridae

2. orthomyxoviridae

3. ‍Cronaviridae

4. Arenaviridea

5. Rhabdoviridae

6. Filoviridae

7. Bunyaviridae

8.Retroviridae

9. Reoviridea

10. Picornaviridae

11.  Togaviridae

12. Flaviviridae

13.  Noroviridae

14. delta

 

 

virology.mihanblog.com