ویروس شناسی سلام دوستان عزیز. من دانشجو رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هستم. اما به علت علاقم به دانش زیست شناسی کتاب‌های مربوط در این زمینه رو گهگهای میخونم. مطالبی که بنظرم مفید و جالبه رو براتون تو این وبلاگ میزارم. امیدورام مطالب براتون مفید باشه http://virology.mihanblog.com 2018-07-17T06:30:48+01:00 text/html 2014-07-09T07:16:52+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی پتانسیل عمل (action_potential) http://virology.mihanblog.com/post/57 <font size="2"><br>پتانسیل عمل در طول آکسون در یک جهت مشخص منتشر می‌شود. در هنگامی که در یک قسمت از آکسون پتانسیل عمل رخ می‌دهد، در آن ناحیه سمت داخلی غشاء سلول نسبت به سمت خارجی آن بار مثبت پیدا می‌کند. درواقع پتانسیل عمل تولید جریانی محلی (مقطعی) است که بلافاصله غشاء سلول (نسبت به نقاط مجاور غشاء)را پلاریزه (قطبی) می‌کند.<br><br>وقتی پلاریزه ایجاد شده توسط جریان مقطعی به حد آستانه برسد، در این زمان یک جریان مشابه در ناحیه مجاور جریان قبلی ایجاد می‌شود. جریان جدید غشاء ناحیه جدید را پلاریزه می‌کند.<br><br>پتانسیل عمل همیشه در یک جهت و روبه جلو است، زیرا ناحیه‌ای از غشاء که پلاریزه می‌شود در یک دوره زمانی نسبت به تولید پتانسیل عمل جدید مقاومت می‌کند، در نتیجه فقط قسمت مجاور رو به جلو پلاریزه می‌شود نه قسمت قبلی که لحظه ای قبل پلاریزه شده بود. این دوره مقاوم تا زمان بازشگت سلول به پتانسیل اولیه قبل پلاریزه شدن (پتانسیل آرامش) ادامه پیدا می‌کند.<br><br><br>برای مشاهده انیمیشن این مطلب <a href="http://up6.ir/4PVE" target="_blank" title="">اینجا </a>کیک کنید<br><br><br></font><div align="left"><font color="#FF0000" size="2">Virology.mihanblog.com</font><br></div><font size="2"><br></font> text/html 2014-07-08T05:49:03+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی پمپ سدیم - پتاسیم http://virology.mihanblog.com/post/56 <font size="2"><br>انیمیشن&nbsp; بسیار زیبا از نحوه عملکرد پمپ سدیم- پتاسیم در سلول<br><br>برای مشاهده <font size="3"><a href="http://up6.ir/4PfM" target="_blank" title="">اینجا </a></font>کلیک کنید</font><br> text/html 2014-07-06T06:46:42+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی ساختمان بتا http://virology.mihanblog.com/post/55 <font size="2"><br><br>در این ساختمان بر خلاف ساختار آلفا که پیوند های هیدروژنی درون مولکولی بوده‌اند در اینجا پیوندهای هیدروژنی بین رشته‌ای هستند. ناگفته نماند این پیوندهای هیدروژنی به شدت ساختمان بتا را مقاوم و مستحکم می‌کنند.<br><br>در بتا مانند آلفا آمینواسید با بنیان R کوچک موجب پایدرای می‌شود اما برخلاف آلفا در ساختار آن آمینواسید سیستئین وجود ندارد، پس این ساختمان ها فاقد پیوند دی‌سولفید خواهند بود. فیبروئین ابریشم (آستبری با مطالعه بر روی این فیبروئین ساختار بتا را کشف کرد) بر خلاف ساختار آلفا قابلیت ارتجاعی ندارد ولی قدرت استحکامی بالایی دارد.<br><br>در ساختار بتا دو آمینواسید 3/5 آنگسترون از هم فاصله دارند. با توجه مطالب گفته شده می‌توان دریافت شکل کلی ساختار بتا به صورت صفحات زیگ‌زاگ چین دار خواهد بود. این صفحات دارای دو نوع آرایش مخلف هستند. همسو(موازی) و ناهمسو(ناموازی)، که نوع ناموازی (Anti parallel) استحکام بیشتری دراد.<br><br>فیربروئین ابریشم از نوع آنتی پارالل است.<br><br>&nbsp;<br><br></font><div align="center"><font size="2">&nbsp;<img src="http://up6.ir/4O9U" alt="" align="bottom" border="0" height="292" hspace="0" vspace="0" width="603"></font></div><font size="2"><br>&nbsp;<br><br>&nbsp;<br><br></font><div align="left"><font color="#FF0000" size="2">Virology.mihanblog.com</font><br></div><font size="2"><br></font> text/html 2014-07-04T10:48:00+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی مارپیچ آلفا http://virology.mihanblog.com/post/54 <br><font size="2">مطالعه کریستالوگرافی با اشعه X بر روی مو توسط آستبری در سال 1930 انجام گرفت و بعد ها کوری و پاولینگ نقشه کاملی را برای آلفا کراتین ارائه کردند.<br>در این طرح رشته پلی پپتیدی حول محور فرضی پیچ خورده و در مجموع به شکل یک فنر در می‌آید. در هر دور کامل این مارپیچ 3/6 آمینواسید وجود دارد و طول یک دور کامل مارپیچ در امتداد محور طولی 4/5 آنگسترون است.<br>بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که فاصله کربن آلفای هر آمینواسید از کربن آلفا مجاورش حدود 1/5 آنگسترون است.<br>پیچیدگی فنر مانند مارچیچ سبب می‌شود بین آمینواسیدها پیوند های هیدروژنی درون مولکولی تشکیل شود، این امر استحکام مارپیچ آلفا را به شدت افزایش می‌دهد.<br><br></font><div align="right"><img src="http://up6.ir/4NkO" alt="" align="bottom" border="0" height="390" hspace="0" vspace="0" width="645"></div><font size="2"><br>آمینواسیدهای شرکت کننده در ساختار مارپیچ آلفا از نوع L یا D هستند. توجه داشته باشید یا از نوع&nbsp; L هستند یا از نوع D ، هیچگاه هر دو نوع با هم وجود ندارد. پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی به موازات محور طولی مارپیج قرار گرفته‌اند و بین هیدروژن عامل آمین یک آمینو اسید و اکسیژن چهارمین آمینواسید بعدی برقرار می‌شود.<br>وجود آمینواسید با بنیان R کوچک (آلانین) اغلب سبب پایداری مارپیچ آلفا می‌شود و آمینواسید با بنیان R بزرگ به دلیل حجم گسترده خود موجب ناپایداری مارپیچ می‌گردند؛ ضمن این که پرولین با توجه به نوع ساختار که قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نیست باعث شکنندگی این مارپیج می‌شود.<br><br></font><div align="left"><font color="#FF0000" size="2">Virology.mihanblog.com</font><br></div><font size="2"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-07-04T10:44:14+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی تفاوت‌های ویروس و باکتری http://virology.mihanblog.com/post/53 <font size="2"> <br><br>هم باکتری‌ها و هم ویروس‌ها قادر به ایجاد بیماری‌اند. اما این دو از نظر بیولوژیک کاملا با هم تفاوت دارند. در حالی که باکتری‌ها تک‌سلولی هستند، ویروس‌ها موجود زنده نیستند و به همین دلیل هم نمی‌توان آنها را از بین برد.<br><br>چگونه بدن با ویروس‌ها مقابله می‌کند؟<br><br>ویروس‌‌ها و باکتری‌ها آنقدر ریز هستند که با چشم غیر مسلح نمی‌توان آنها را دید. آنها در مدت زمان بسیار کوتاه تکثیر می‌یابند و می‌توانند ما را بیمار سازند. اما گذشته از این، باکتری‌ها و ویروس‌ها با هم وجه مشترک زیادی ندارند.<br><br>باکتری‌ها مستقلا خود را تامین می‌کنند<br><br>باکتری‌ها موجودات زنده‌ای هستند که تنها از یک سلول تشکیل می‌شوند. این سلول دارای تمام محتویاتی است که آن‌ها برای حیاتشان نیاز دارند: ویژگی‌های ژنتیکی و ماشین‌های سلولی‌ایی که پروتئین ‌تولید و باکتری‌ها را با انرژی تامین می‌کنند. دیفتری، وبا، سل و سیاه‌سرفه از جمله بیماری‌هایی هستند که توسط باکتری‌ها تولید می‌شوند.<br><br>اما اینطور نیست که تمام باکتری‌ها برای انسان مضر باشند. برای مثال باکتری‌هایی که در روده هستند برای هضم غذا لازم‌اند.<br><br>ویروس‌ها، ماشین‌های تکثیر<br><br>بر خلاف باکتری‌ها، ویروس‌ها ذراتی عفونی‌اند و سلول نیستند. ویروس‌ها قطعه‌ای از نوکلئیک‌اسید‌‌ند که درون پوششی پروتئینی محصور شده‌اند.<br><br>بدین ترتیب ویروس‌ها دستگاه‌های سلولی نیستند که بتوانند برای خود انرژی و پروتئین تولید و یا حتی زاد و ولد کنند. به همین دلیل هم ویروس‌ها بسیار کوچک‌تر از باکتری‌ها هستند. در حالی که بزرگی باکتری‌ها حدود ۰۰۱ / ۰ میلی‌متر است، بزرگی‌ ویروس‌ها تنها به یک‌صدم این میزان می‌رسد.<br><br>برای بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران ویروس‌ها موجودات زنده به حساب نمی‌آیند. اما مساله اینجاست که آنها هنوز تعریفی مشخص درباره ویژگی‌های یک موجود زنده ندارند.<br><br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://up6.ir/4NkJ" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></div><font size="2"><br>ویروس‌ها چگونه زاد و ولد می‌کنند؟<br><br>تکثیر ویروس‌ها نسبت به باکتری‌ها کاملا متفاوت است. آنها با کمک سلول‌های دیگر تکثیر می‌یابند. ویروس‌ها ویژگی‌های ارثی خود را به سلول‌های موجودات زنده انتقال داده و برنامه این سلول‌ها را به هم می‌ریزند: آنها با یک "حقه" کاری می‌کنند که سلول‌های میزبان پس از آن صرفا ذرات ویروسی تولید کنند تا اینکه حجمشان بزرگ شده و بترکند. پس از ترکیدن و شکافتن سلول، ویروس‌های جدید آزاد می‌شوند.<br><br>هر ویروس مختص سلول‌های میزبان معینی است. برخی از ویروس‌ها به گیاهان حمله می‌کنند، برخی دیگر اما به حیوانات، به انسان‌ها و حتی به باکتری‌ها. ویروس‌ها می‌توانند در انسان منجر به بیماری‌های ایدز، تبخال، هپاتیت، تب زرد، آنفلوآنزا و سرخک شوند. <br><br></font><div align="left"><font color="#FF0000" size="2">Virology.mihanblog.com</font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2014-01-18T19:02:37+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی دلایل پریدن پلک http://virology.mihanblog.com/post/50 <font size="2"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"></span></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"></span></font></font><div align="right"><font size="2">پلک چشم هایتان نبض دار شده و به گونه ای غیرارادی می لرزد.<br>لرزش یا پرش پلک علل متفاوتی دارد:<br>به دلیل تحریک اعصاب عضلات چشم ، تحریکات عصبی و روانی ، استرس و اضطراب و یا حادثه ای که اعصاب شما را تحت تاثیر قرار داده پیش می آید و پس از رفع مشکل پیش آمده به خودی خود برطرف میشود.احتمالا در جایی کار یا زندگی میکنید که منبع نور آنجا ، شدید یا حاصل لامپهای سفید مهتابی است.کم خوابی یا عدم استراحت چشم را نیز میتوان به نشانه های خستگی افزود.با کاهش میزان تابش نور یا افزودن لامپهای زرد معمولی (از جنس فنر یا سیم فلزی) و نیز استراحت ، دور شدن از وسائل نوری ظاهرا یکنواخت اما دارای تشعشع (مثل مانیتورها) ، کمپرس ناحیه چشم ، استراحت و خواب به میزان لازم و مانند آن عضلات پلک آرامش قبل را بازیافته ، پرش پلک نیز متوقف میشود.<br><br></font><div align="right"><font size="2">فقر موادی چون منیزیوم و کلسیم در بدن باعث پرش غیرارادی پلک میشود. اگر چنین باشد ، به سبب کمبود منیزیوم در دستهایتان هم لرزش خفیفی را حس میکنید و افزون بر آن اسپاسمهای عضلانی گاه به گاه ، خواب رفتن دستها یا پاها،احساس گرفتگی گلو یا شانه یا گردن نیز به سراغتان می آید. در اینصورت باید به پزشک مراجعه کنید و زمانی در حدود ۲ تا ۳ ماه مکمل ها یا کپسولهای حاوی منیزیوم و کلسیم میل کنید!این زمان طولانی به خاطر آن است که مواد یافت شده بخوبی به همه اعضای بدن برسد.گاهی نیز کمبود ویتامین B6 باعث پرش پلک در افراد میشود.در اینصورت لبهایتان هم خشک به نظر میرسد.<br><br><br><br></font><div align="center"><font size="2"><img src="http://www.vivaupload.ir/images/yesbt8zyd1cw7oa6ht2y.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="248" hspace="0" vspace="0" width="236"><br></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 12pt;"></span></font></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 12pt;"></span></font><font size="2"><br>اسپاسم ها (گرفتگی عضلات) و گاهی پلک زدن ها، تکراری و غیر قابل کنترل هستند که معمولا در پلک بالایی رخ می دهد.به گزارش تبیان، این انقباضات (blepharospasm) معمولا بر عضلات هر دو چشم تاثیر می گذارند. اگر شما دچار این حالت باشید، ممکن است یک حرکت غیر ارادی را که هر چند ثانیه، یک تا دو دقیقه طول می کشد و یا عود می‌کند تجربه کنید.اکثر مردم دچار انقباضات جزئی پلک چشم در طول زندگی خود می شوند. علل آن عبارتند از:<br><br>خستگی- استرس - کافئین (مثل قهوه)<br><br>شکل جزئی پریدن پلک، بی ضرر و بدون درد است. این حالت معمولا خود به خود از بین می رود. اما می تواند آزاردهنده هم باشد، به ویژه در شرایطی که اسپاسم (انقباض عضلانی) به اندازه کافی قوی باشد و پلک ها را به طور کامل ببندد. انقباض پلک مدت طولانی ادامه دارد. برخی افراد، اسپاسم های مکرر در طول روز را تجربه می کنند. علائم می توانند روزها، هفته ها یا حتی ماه ها بعد دوباره برگردند. این حالت می تواند استرس های روحی زیادی ایجاد کند و با زندگی فرد تداخل داشته باشد. در جدی ترین شکل، انقباض پلک می تواند مزمن شود. این حالت می تواند باعث چشمک زدن مداوم و دوبینی شود. اگر منجر به شرایطی شود که در آن باز نگه داشتن چشم فرد مشکل باشد، می تواند باعث اختلال دید شدید شود <br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;"></span></font></font> </div> text/html 2013-08-31T18:00:35+01:00 virology.mihanblog.com کوثر بکتاش MERS virus http://virology.mihanblog.com/post/49 <font size="2"> </font><p align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با کشف موارد جدید بیماری کرونا ویروس &nbsp;coronavirus&nbsp;نگرانی سازمان بهداشت جهانی در این خصوص افزایش یافته است . </font></font></p><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><p align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تا کنون حدود ۴۱ نفر به این بیماری جدید مبتلا شده اند که عمده موارد بیماری در کشور عربستان سعودی می باشد . در امارات متحده عربی ، بحرین و قطر نیز موارد بیماری گزارش شده است . متاسفانه مرگ ۱۸ نفر از این افراد در اثر همین بیماری تایید شده است . موارد بیماری در کشورهای اروپایی فرانسه و انگلستان کشف و تایید شده است . </font></font></p><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><p align="justify"><font size="2"><br><img class="decoded" alt="http://cdn.abclocal.go.com/images/kabc/cms_exf_2007/news/health/9120522_600x338.jpg" src="http://cdn.abclocal.go.com/images/kabc/cms_exf_2007/news/health/9120522_600x338.jpg"></font></p><p align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></p><p align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تاریخچه :</font></font></p><p align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;اولین مورد بیماری در سپتامبر ۲۰۱۲ در مردی ۶۰ ساله در عربستان سعودی کشف شد که به مرگ بیمار انجامید . این مرد چند روز قبل از آن به دبی سفر کرده بود و دومین مورد در مردی ۴۹ ساله در قطر که او نیز در گذشت . و کشف بیماری اولین بار در آزمایشگاه Health Protection Agency's&nbsp; در Colindale لندن به تایید رسید . </font></font></p><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font><br><font size="2"></font> text/html 2013-08-23T08:01:13+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی دستگاه اسکلتی و انواع استخوان http://virology.mihanblog.com/post/48 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">این دستگاه چارچوب بدن را می‌سازد و به بدن شکل می‌دهد.<br><br>وظایف دستگاه اسکلتی :<br>حفاظت از احشاء داخلی بدن به مانند مغز، نخاع، قلب، ریه <br>ایجاد چارچوب مناسب و مستحکم برای حفظ وزن بدن<br>محلی برای اتصالات عضلات و رباط ها و تاندون ها برای ایجاد حرکت در بدن<br>ساخت سلول های خونی RBC و WBC<br>انبار ذخیره سازی مواد معدنی به مانند کلسیم و فسفر<br><br>اسکلت بدن از 206 استخوان تشکیل شده است<br><br>استخوان ها را بر اساس شکل ظاهری به پنج گروه تقسیم می‌کنند :<br>استخوان دراز (long bones)<br>استخوان کوتاه (short bones)<br>استخوان پهن (flat bones)<br>استخوان نامنظم (irregular bones)<br>استخوان کنجدی (sesamoid bones)<br><br></font><div align="center"><img src="http://up6.ir/4Nli" alt="" align="bottom" border="0" height="342" hspace="0" vspace="0" width="420"></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>استخوان دراز :<br>این استخوان ها دارای دو انتها به نام اپی فیز و یک تنه به نام دیافیز است. تنه یا دیافیز از بافت متراکم ساخته شده است که استحکام زیادی دارد در حالی که اپی فیز معمولا از جنس بافت اسفنجی می‌باشد. از جمله این استخوان ها به مانند استخوان های باز، ساعد، ران و ساق<br><br>استخوان های کوتاه :<br>در این استخوان ها معمولا طول و عرض با هم برابراند. و قسمت عمده آنها از بافت استخوانی اسفنجی ساخته شده است که توسط یک لایه نازک از بافت استخوانی متراکم پوشیده شده است. مانند استخوان های دست و پا و مچ<br><br>استخوان های پهن :<br>این استخوان ها معمولا نازک هستند و برای حفاظت به کار می‌روند. در ساختمان این استخوان ها یک لایه بافت استخوانی اسفنجی در بین دو لایه بافت استخوانی متراکم قرار دارد.<br><br>استخوان نامنظم :<br>برخلاف انواع قبلی شکل خاصی ندارند. مانند استخوان های مهره ها و گوش میانی (سندانی، چکشی،‌رکابی)<br><br>استخوان کنجدی یا سزاموئید:<br>به علت شباهت این استخوان ها به کنجد به این نام خوانده می‌شوند. این استخوان ها در طول عضلات، تاندون ها و کپسول مفصلی قرار می‌گیرند. شناخته شده ترین استخوان سزاموئیدی استخوان کشکک زانو (patella) است.<br><br><br></font><div align="left"><div align="left"><font size="2"><font color="#FF0000">Virology.mihanblog.com</font><br></font></div><font size="2"><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br> </font> text/html 2013-08-13T05:39:23+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی اعصاب قفسه سینه http://virology.mihanblog.com/post/47 <font size="2"> نخاع : دارای دو قسمت خاکستری و سفید است ، رنگ خاکستری به شکل پروانه یا حرف H&nbsp;&nbsp; است که در مرکز نخاع واقع شده و محل تجمع جسم سلولی نورون می‌باشد.<br>قسمت خاکستری نخاع به دو بخش شاخ قدامی(Anterior ramus ) و شاخ خلفی (posterior ramus)تقسیم می‌شود.<br>شاخ قدامی : جسم سلولی نورون حرکتی در این بخش واقع می‌باشد، این بخش تحت کنترول مغز است اما می‌تواند به صورت حرکات انعکاسی مستقل از مغز نیز عمل نماید.<br>به عقده های عصبی گانگالیون (ganglion) می‌گویند.در نخاع جسم سلولی نورون حسی در گانگالیون پشتی (Dorsal root ganglion = DRG) قرار دارند. پیام عصبی توسط دندریت‌های نورون حسی دریافت سپس به گانگالیون وارد وسرانجام به قسمت خلفی نخاع یعنی شاخ خلفی وارد می‌گردد.<br>در نخاع 31 جفت عصب وجود دارد. این عصب ها از طریق سواخ های بین مهره‌ا ی ستون مهره ها را ترک می‌کنند و بر اساس محل خروج از ستون مهره ها نام گذاری می‌شوند, 8 جفت عصب گردنی(از 7 مهره گردنی خارج می‌شوند) – 12 جفت عصب سینه ای – 5 جفت عصب کمری – 5 جفت عصب خاجی و 1 جفت عصب دنبالچه ای(از 4 مهره دنبالچه ای) خارج می‌شوند.<br><br></font><div align="center"><img src="http://up6.ir/4Nly" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br>در بالغین پایین ترین حد طناب عصبی قسمت تحتانی اولین مهره کمری است(طناب نخاعی دو سوم طول ستون مهره ها می‌باشد) برای جبران این کوتاه شدگی ریشه اعصاب نخاعی از بالا به پایین به تدریج طویل می‌شوند به طوریکه ریشه اعصاب نخاع گردنی کوتاه و تقریبا افقی هستند اما در ناحیه اعصاب کمری و خاجی ریشه ها طویل‌تراند و به صورت عمودی قرار می‌گیرند که در این حالت به شکل دم اسب نمایان می‌شوند که به آن اعصاب دم اسبی (Cauda equina ) گویند.<br>هر عصب نخاعی شامل دو ریشه است : ریشه قدامی (Anterior root) و ریشه خلفی (Posterior root).<br>ریشه قدامی&nbsp; دسته ای از آکسون ها هستند که پیام عصبی را از نخاع (از قسمت شاخ قدامی) خارج می‌کنند به این آکسون ها آکسون های وابران می‌گویند و آن درسته از آکسون های وابران که وارد عضلات اسکلتی می‌شوند را الیاف حرکتی می‌نامند همانطور که گفته شد جسم سلولی آکسون های حرکتی در شاخ قدامی ناحیه خاکستری نخاع واقع است.<br>ریشه خلفی&nbsp; دسته ای از آکسون ها هستند که پیام عصبی را به نخاع (از قسمت شاخ خلفی) وارد می‌کنند&nbsp; به این آکسون ها آکسون های آوران می‌گویند&nbsp; این الیاف پیام های حسی (درد – لمس – حرارت ...) را منتقل می‌کنند بنابراین به آنها الیاف حسی می‌گویند.<br>نکته:&nbsp; ریشه خلفی و ریشه قدامی در سوراخ بین مهره ای به هم می‌پیوندند و یک عصب نخاعی را تشکیل می‌دهند در نتیجه الیاف حسی و حرکتی با هم مخلوط می‌گردند&nbsp; بنابراین می‌توان گفت&nbsp; عصب نخاعی از دندریت نورون حسی (یعنی ریشه خلفی) وآکسون نورون حرکتی (یعنی ریشه قدامی) تشکیل می‌شود.<br>نکته مهم: از نظر آناتومیکی اعصاب سوماتیک (ریشه قدامی عصب نخاعی – آکسون حرکتی) در مسیر خود منقطع نیستند (یعنی در کل مسیر عصبی از یک سلول عصبی تشکیل می‌شوند) اما اعصاب اتونوم (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) در طول مسیر عصبی منقطع هستند (یعنی از چند سلول عصبی تشکیل می‌شوند) بنابراین از طریق سیناپس ها با هم ارتباط دارند&nbsp; و ریشه های حرکتی آنها به دو دسته نورون پیش سیناپسی و پس سیناپسی تقسیم بندی می‌شوند.<br><br></font><div align="center"><img src="http://up6.ir/4Nlz" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br>در هنگام خروج عصب نخاعی از سوراخ بین مهره ای (بعد از اتصال دو ریشه قدامی و خلفی)&nbsp; عصب نخاعی&nbsp; به دو شاخ تقسیم </font><font size="2"><br> </font> text/html 2013-08-09T06:24:13+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی عضله دیافراگم http://virology.mihanblog.com/post/46 <div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>دیافراگم دیواره ای عضلانی – تاندونی است که قسمت تحتانی توراکس را می‌پوشاند و آن را از حفره شکم جدا می‌کند.این عضله به داخل توراکس برآمده است و دارای دو برآمدگی گنبدی شکل می‌باشد. در یک بازدم عادی بلندترین نقطه گنبد در سمت راست قرار دارد که این نقطه مجاور پنجمین دنده است. در همین شرایط یعنی در بازدم عادی گنبد سمت چپ کمی پایین تر و درمجاور پنجمین فضای دنده ای قرار دارد.<br><br></font><div align="center"><img src="http://up6.ir/4NlZ" alt="" align="bottom" border="0" height="419" hspace="0" vspace="0" width="576"></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>مرکز عضله دیافراگم تاندونی است که به آن تاندون مرکزی (Central tendon) می‌گویندو این ناحیه تاندونی شبیه به برگ شبدر است و در نتیجه دارای سه برگچه می‌باشد، برگچه راست ، چپ ، قدامی.<br><br>اطراف دیافراگم عضلانی است و این الیاف پرده دیافراگم را به توراکس متصل می‌کنند.<br><br>اتصالات دیافراگم به سه قسمت مجزا تقسیم می‌شود : کمری (lumbar)/ استرنومی / دنده ای (costal)<br><br>اتصالات کمری : دیافراگم در قسمت کمری به صورت دو ستون (crura) و پنج نیم قوس (arcs) با مهره های کمری و دنده های تحتانی اتصال برقرار کرده است. این اتصالات هم عضلانی است و هم تاندونی.<br><br>پنج اتصلات نیم قوسی دیافراکم در ناحیه لومبار عبارت اند از :&nbsp; دو نیم قوس داخلی / دونیم قوس خارجی / یک نیم قوس میانی .<br>قوس رباطی میانی بین دو اتصالات ستونی مانند دیافراگم قرار دارد.<br><br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></div> text/html 2013-08-05T18:32:33+01:00 virology.mihanblog.com کوثر بکتاش Ebola virus http://virology.mihanblog.com/post/44 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ابولا (Ebola) یک بیماری ویروسی است که از سوی ویروس ابولا ایجاد می شود. این ویروس از خانواده فیلوویروس ها است که پس از وارد شدن به بدن ، نوعی بیماری تب دار و خونریزی دهنده ایجاد می کند که در ۵۰تا ۹۰درصد بیماران علامت دار به مرگ منجر خواهد شد.البته از ۴ گونه ویروسی ابولا یک گونه تنها به یک ابتلای بدون علامت منجر می شود و به مرگ نیز منتهی نخواهد شد.<br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ابولا اولین بار در سال ۱۹۷۶ در یکی از استان های سودان و نیز منطقه ای در نزدیکی زئیر جایی که هم اکنون جمهوری دمکراتیک کونگو واقع شده است پیدا شد.بین ژوئن تا نوامبر آن سال ، ۲۸۴ نفر به این بیماری مبتلا شدند که در نهایت ، ۱۵۱ نفر، جان خود را از دست دادند.طی سالهای بعد، این ویروس به دیگر کشورهای آفریقایی هم گسترش یافته و هرچند سال یکبار تعدادی کشته و قربانی برجا می گذارد.البته فقط آفریقا درگیر نشده و بیماری پای خود را از آفریقا نیز بیرون گذاشته است.</font><br><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ابولا&nbsp; گاه به گاه بهطور مرگباری در میان انسانها و میمونها در آفریقا شایع میشود. این ویروس با ایجاد تب شدید و خونریزی بیمار را از پا درمی آورد و خیلی سریع گسترش مییابد.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">در سال ۱۹۷۶ ابولا حدود ۳۰۰ نفر را مبتلا کرد و با شیوع آن از هر ۱۰ نفر مبتلا به بیماری ۹نفر مردند. بار دیگر در سال ۱۹۹۵ ابولا شایع شد و این بار ۸۰ درصد مبتلایان کشته شدند.</font></p><br><div align="center"><img id="yui_3_5_1_5_1360439337763_855" src="http://technabob.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/ebola-virus-poster_03.jpg" alt="" height="456" width="488"><br></div><br><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نام ویروس این بیماری از یکی از رودخانه های کشور زئیر، که امروزه جمهوری دموکراتیک کنگو نام دارد، گرفته شده. این بیماری برای اولین بار در کشور کنگو دیده شد.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پژوهشگران بر این باورند که ویروس ابولا از طریق حیوانات به انسان سرایت میکند و معمولا در بدن جانوری زندگی میکند که در قاره آفریقا سکونت دارد.<br> اکثر افرادی که ابتلای آنان به ابولا تا کنون تأیید شده اهل کشورهای آفریقایی بودهاند.تب خونریزی دهنده ابولا معمولا به صورت شیوع ناگهانی بروز میکند و شیوع آن هم از یک بیمارستان یا درمانگاه آغاز میشود.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">در سال ۱۹۷۶ ابولا در آفریقا حدود ۳۰۰ نفر را مبتلا کرد و با شیوع آن از هر ۱۰ نفر مبتلا به بیماری ۹نفر مردند.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بار دیگر در سال ۱۹۹۵ ابولا شایع شد و این بار ۸۰ درصد مبتلایان کشته شدند.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">اخیرا سازمان جهانی بهداشت شیوع تب خونریزی دهنده ابولا را در یکی از استانهای کشور کنگو تأیید کرده است.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">در این شیوع نسبتا وسیع، تاکنون ابتلای ۱۷ نفر به ویروس ابولا تأیید شده است که ۶ نفر آنها در استان جنوبی کاسای کشته شدهاند. البته سخنگوی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده آزمایشگاه مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در آمریکا مشغول انجام آزمایشهای بیشتر روی نمونه های به دست آمده از بیماران مشکوک به تب خونریزی دهنده ابولا است.</font></p><div align="center"><img id="yui_3_5_1_5_1360439504705_1567" src="http://www.niaid.nih.gov/SiteCollectionImages/news/10815_ebola.JPG" alt="" height="357" width="457"><br></div><br><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">به دلیل خاصیت سرایت بالای این بیماری پرسنل بهداشتی ناگزیر از رعایت شدید و دقیق اصول بهداشتی برای پیگیری از انتشار بیماری و ابتلای خود هستند.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font><br> text/html 2013-08-02T08:22:57+01:00 virology.mihanblog.com سحر خطی زونا http://virology.mihanblog.com/post/43 <table valign="top" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; border-collapse: collapse;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"><tbody><tr><td valign="top"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></td></tr></tbody></table><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br style="text-align: right;"></font><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شرح بیماری</font></h1><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="text-align: right;">زونا بیماری ویروسی است که عامل مولد آن شبیه ویر</span><font style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;" color="#000000">وس آبله مرغان</font><span style="text-align: right;">&nbsp;است. تاولهای منطقه‌ای یا زونا تاولهای کوچکی هستند که جنب یکدیگر در منطقه یک عصب محیطی و در امتداد مسیر آن پدید می‌آید و با درد و سوزش همراه است. پوست سینه و پشت بیشتر به آن دچار می‌گردد. معالجه زونا داروی مسکن ، ویتامین B و اورومیسین است. روی تاولها گرد تالک می‌مالند. پس از بهبودی اثرات تاولها و زخمها باقی می‌ماند. بیماری زونا مصونیت ایجاد می‌کند. ویروس زونا با&nbsp;</span><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">ویروس آبله</span></a><span style="text-align: right;">&nbsp;و آبله مرغان از یک گروه است. زونا می‌تواند در هر سنی‌ رخ‌ دهد، اما در افراد بالای‌ 50 سال‌ شایع‌تر است‌.&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"></font><table dir="" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="left"><tbody><tr><td><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img alt="تصویر" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/6/61/herpes4.JPG" style="margin: 0px; padding: 0px;" border="0"></font></td></tr></tbody></table><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br style="text-align: right;"></font><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">علایم‌ شایع‌</font></h1><ul style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تاول‌های‌ قرمز و دردناک‌ که‌ امکان‌ دارد در هر جایی‌ از بدن‌ به‌ وجود آیند. این‌ تاول‌ها 5 - 4 روز پس‌ از آغاز علایم‌ اولیه‌ ظاهر می‌شوند. تاول‌ها معمولا در روی‌ یک‌ نوار پهن‌ پوست‌ قرمز در امتداد مسیر رشته‌های‌ عصبی‌ حسی‌ در یک‌ ناحیه‌ خاص‌ پوست‌ پدید می‌آیند. تاول‌ها را غالبا می‌توان‌ در ناحیه‌ قفسه‌ سینه‌ دید که‌ البته‌ تنها در یک‌ طریف‌ بدن‌ گسترش‌ می‌یابند.<br><br></font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تب‌ و لرز خفیف<br></font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">احساس‌ کسالت<br></font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تهوع‌ ، دل‌پیچه‌ یا اسهال‌ خفیف<br></font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درد روی‌&nbsp;<a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">قفسه‌ سینه</span></a>&nbsp;‌، صورت‌ ، یا درد سوزشی‌ در پوست‌ شکم‌ بر حسب‌ ناحیه‌ای‌ که‌ گرفتار شده‌ است‌.</font></li></ul><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">علل‌</font></h1><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="text-align: right;">زونا توسط‌ همان‌ ویروس‌ آبله‌ مرغان‌ ایجاد می‌شود. این‌ ویروس‌ ممکن‌ است‌ سال‌ها در نخاع&nbsp;</span><span style="text-align: right;">به‌ حالت‌ خفته‌ باقی‌ بماند تا زمانی‌ که‌ در اثر یک‌ عامل‌ تحریکی‌ دوباره‌ بیدار شود. اما این‌ بار دیگر بیماری‌ آبله‌ مرغان‌ ایجاد نمی‌شود، بلکه‌ زونا رخ‌ می‌دهد.&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"></font><table dir="" style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;" align="left"><tbody><tr><td><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img alt="تصویر" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/b/b9/herpes2.JPG" style="margin: 0px; padding: 0px;" border="0"></font></td></tr></tbody></table><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br style="text-align: right;"></font><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر</font></h1><ul style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سن‌ بالای‌ 50 سال‌</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;" color="#000000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">استرس</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بیماری‌ هوجکین</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وجود یک‌ بیماری‌ که‌ باعث‌ کاهش‌ مقاومت‌ بدن‌ شده‌ باشد.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">استفاده‌ از داروهای‌ سرکوب‌کننده‌ ایمنی‌ یا ضد سرطان</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جراحی‌ یا تاباندن‌ اشعه‌ به‌ نخاع‌</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">لوسمی</span></a>&nbsp;یا لنفوم</font></li></ul><br> text/html 2013-07-31T09:57:09+01:00 virology.mihanblog.com کوثر بکتاش انواع سلول‌های بنیادی http://virology.mihanblog.com/post/42 <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lbl"><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">در علم سلولی، از اصطلاحات مختلفی برای تعریف و شرح سلول‌های بنیادی با توجه به محل و زمان جداسازی سلول، استفاده می‌شود رایج‌ترین این اصطلاحات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:</font></p><p style="text-align: justify;"><br><img class="decoded" alt="http://biomed.brown.edu/Courses/BI108/BI108_2005_Groups/07/PluripotentStemCells.jpg" src="http://biomed.brown.edu/Courses/BI108/BI108_2005_Groups/07/PluripotentStemCells.jpg"></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font color="#FF0000" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">۱- سلول‌های بنیادی بزرگسالان و یا سلول بنیادی ویژه بافت:</font></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">در اغلب بافت‌های افراد بزرگسال، سلول‌های بنیادی وجود دارند كه وظیفه آن‌ها جایگزینی مداوم سلول‌های از بین رفته با سلول‌های تازه و جوان است. بافت‌هایی مانند پوست، عضله، روده و مغز استخوان از جمله بافت‌هایی هستند كه دارای سلول‌های بنیادی ویژه بافت و یا سلول های بنیادی بزرگسالان هستند. در مغز استخوان، روزانه میلیارد‌ها سلول خونی توسط سلول‌های بنیادی خون‌ساز تولید می‌شوند.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سلول‌های بنیادی بزرگسالان ویژه بافت هستند، به این معنی كه این سلول‌ها قادرند به انواع سلول‌های موجود در آن بافت تبدیل شوند و به خودی خود قادر نیستند به سلول‌های موجود در خارج از آن بافت تبدیل شوند. هر چند مطالعات نشان می‌دهند كه بافت‌هایی همانند قلب نیز دارای سلول‌های بنیادی هستند ولی عملكرد و نوع آن‌ها كاملا مشخص نشده است. اصطلاح سلول‌های بزرگسالان طیف كاربردی وسیعی از سلول‌های بنیادی به دست آمده از بافت‌های جفت، خون بند ناف تا مغز استخوان را شامل می‌شود.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">در پزشكی امروزه تنها در چند بیماری محدود از سلول‌های بنیادی ویژه بافت به صورت گسترده‌ای استفاده می‌شود. این موارد شامل استفاده از سلول‌های بنیادی خون‌ساز مغز استخوان و خون بند ناف برای درمان سرطان‌ها، سلول‌های بنیادی پوست برای درمان سوختگی‌ها و سلول‌های بنیادی لیمبال برای درمان نقص سلول‌های لیمبال قرنیه است. در همه این بیماری‌ها از سلول‌های بنیادی خود بافت برای ترمیم همان بافت استفاده می‌شود.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نوع دیگری از سلول‌های بنیادی بزرگسالان، سلولی است به نام سلول &nbsp;بنیادی مزانشیمی كه آن را می‌توان از بافت‌های مختلفی از جمله مغز استخوان به دست آورد. این سلول‌ها قادرند به سلول‌های استخوانی، غضروفی و چربی تبدیل شوند. این سلول‌ها همچنین ممكن است در ترمیم سایر بافت‌ها نیز كمك كننده باشند. در حال حاضر مطالعات حیوانی گسترده‌ای در حال انجام است كه تاثیر این سلول‌ها در درمان آرتروز و شكستگی‌های دیر جوش و یا جوش نخورده مورد ارزیابی قرار دهند. این سلول‌ها همچنین ممكن است قادر باشند كه سیستم ایمنی افراد را نیز تنظیم نمایند.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"></font><br><p style="text-align: justify;"><br><br></p> </div></span> text/html 2013-07-27T13:04:23+01:00 virology.mihanblog.com سحر خطی آنفولانزا در کودکان، از پیشگیری تا درمان http://virology.mihanblog.com/post/41 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(153, 0, 51);">آنفولانزا چیست و از کجا باید فهمید کودک آنفولانزا&nbsp; دارد؟</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;">آنفولانزا در اثر ویروس آن، یعنی ویروس آنفولانزا به وجود می آید. کودکان زیر دوسال بیشتر احتمال ابتلا به این ویروس را دارند و برای آنها نیز بسیار خطرناک است.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;">دانستن اینکه کودک شما آنفولانزا دارد، همیشه کار آسانی نیست. کودک بیمار ممکن است سست، بی حال و کم اشتها باشد. یا شاید نشانه هایی همچون سرماخوردگی یا دیگر بیماری های ویروسی را داشته باشد.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 0, 51);">آنفولانزا در کودکان</span></span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;">در این فصل که فصل آنفولانزا است اگر کودک شما نشانه های زیر را داشت احتمالا به آنفولانزا مبتلا شده است؟</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 102, 255);">•</span><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; تب ناگهانی – 38.3 درجه سیلسیوس یا بالاتر</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="line-height: 30px; text-align: justify; color: rgb(51, 102, 255);">•&nbsp;</span><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp; خستگی، بی حالی به همراه نشانه هایی همچون سرفه های خشک و بینی گرفته</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;">اگر نشانه هایی همچون گرفتگی بینی یا سرفه قبل از تب پدیدار شدند، به احتمال زیاد فرزند شما سرما خورده است.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;">از دیگر نشانه های آنفولانزا می توان به زودرنج شدن، بی میلی و کم اشتهایی، گلودرد و ورم گلو اشاره کرد. آنفولانزا همچنین باعث ایجاد درد در ناحیه شکم و اسهال و استفراغ می شود.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 0, 51);">کودکان چگونه آنفولانزا می شوند؟</span></span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;">ویروس های نوع A و نوع B آنفولانزا، به سرعت در محیط&nbsp; منتشر و پخش می شوند. اگر کودک شما در نزدیکی فردی قرار دارد که آنفولانزا گرفته و سرفه و عطسه می کند، احتمال دارد قطرات سرفه یا عسطه او به دهان یا بینی کودک وارد شوند. فرد مبتلا به آنفولانزا، از یک روز پیش از بروز علائم بیماری و 5 روز پس از آن ناقل بیماری است.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;">از آنجا که ویروس آنفولانزا به سرعت تکثیر می شود، این بیماری می تواند به راحتی در مدرسه، مراکز نگهداری کودکان، زمین های بازی و حتی خانواده پخش شود. بیشتر مواقع، حتی افرادی که تصور می شود مبتلا نشده اند نیز پس از یک تا 4 روز علائم بیماری را نشان می دهند.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;">البته از آنجا که مقاومت افراد در مقابل ویروس آنفولانزا متفاوت است، شاید فردی به آن مبتلا باشد و خودش خبر نداشته باشد. یا نشانه های خفیفی داشته باشند که تصور شود سرماخوردگی است و به راحتی این ویروس را به بقیه افراد منتقل کند.</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"></span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 0, 51);"></span></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: justify;"></span></font> text/html 2013-07-24T12:54:34+01:00 virology.mihanblog.com سحر خطی 6 راه برای کنترل کولیت زخمی http://virology.mihanblog.com/post/40 <hr style="outline: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="outline: 0px; color: rgb(128, 0, 64);"><span style="outline: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کولیت اولسراتیو یا کولیت زخمی، یک بیماری التهابی روده بزرگ (کولون) است که درمان نمی شود، اما علائم آن را می توان کنترل کرد. این بیماری التهابی باعث التهاب و زخم روده بزرگ می شود. علائم این بیماری التهابی عبارت است از اجابت مزاج مکرر، اسهال خونی و درد شکم.</font></span></span></p><hr style="outline: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><div class="GImg" style="outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 22px;"><a href="http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img.tebyan.net/big/1391/09/13684241622915855771051802061731994120647.jpg" target="_blank" style="outline: 0px; text-decoration: initial; color: rgb(42, 97, 179);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img alt="کولیت زخمی" src="http://img.tebyan.net/big/1391/09/147145121981381000656516125164217158134138.jpg" style="outline: 0px; margin: 10px; padding: 0px; border: 3px double rgb(150, 170, 212);" align="left"></font></a></div><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="outline: 0px; color: rgb(128, 0, 64);"><span style="outline: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آیا می توان علائم کولیت اولسراتیو را کنترل نمود؟</font></span></span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">علائم این بیماری به طور ناگهانی می آیند و غیرقابل پیش بینی می باشند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خوشبختانه برخی از عوامل تحریک کننده این بیماری شناخته شده اند و می توان آنها را کنترل کرد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="outline: 0px; color: rgb(128, 0, 64);"><span style="outline: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">عوامل تحریک کننده کولیت اولسراتیو</font></span></span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اگرچه&nbsp;<a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=143237" target="_blank" style="outline: 0px; text-decoration: initial;"><font color="#000000">استرس</font></a>&nbsp;روحی ممکن است علائم این بیماری را بدتر کند، اما هنوز هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که این ادعا را ثابت کند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در قسمت زیر، چند عامل که باعث تشدید علائم این بیماری می شوند را بیان می کنم:</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="outline: 0px; color: rgb(128, 0, 64);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1- عدم مصرف دارو</font></span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بیماران دارای کولیت اولسراتیو، نیاز به چند دارو دارند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برخی مواقع، هنگامی که بیمار احساس بیماری نمی کند (مخصوصا در افراد جوان)، از مصرف داروهای خود خودداری می کند و این خود باعث تشدید بیماری می گردد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="outline: 0px; color: rgb(128, 0, 64);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">2- میکروب ها</font></span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=159211" target="_blank" style="outline: 0px; text-decoration: initial;"><font color="#000000">اسهال</font></a>&nbsp;توسط باکتری، ویروس و یا انگل ایجاد می شود.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وقتی آب آلوده می نوشید، باعث اسهال و بدتر شدن این بیماری می شوید.</font></p><br><div><br></div> text/html 2013-07-20T09:41:03+01:00 virology.mihanblog.com کوثر بکتاش تب خونریزی‌دهنده کریمه-کنگو http://virology.mihanblog.com/post/39 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تب خونریزی‌دهندهٔ کریمه-کنگو یک بیماری حاد تب دار و خونریزی دهنده‌است که ازطریق گزش کنه ویا تماس با خون یا ترشحات یا لاشه دام و انسان آلوده منتقل می‌شود. بیماری اولین بار در سال ۱۹۴۴ در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87" title="کریمه">کریمه</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86" title="اوکرائین" class="mw-redirect">اوکرائین</a> شرح داده شد ونام تب خونریزی دهنده برای آن اعلام گردید. در سال ۱۹۶۹ معلوم شد <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86" title="پاتوژن" class="mw-redirect">پاتوژن</a> ایجاد کننده تب خونریزی دهنده کریمه کنگو مشابه همان بیماری است، که در سال ۱۹۵۶ در <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88" title="کنگو">کنگو</a> مشاهده گردیده‌است ازاینرو ارتباط این دو مکان و بیماری باعث اسم فعلی شد. CCHF در انسان بیماری شدیدی همراه با مرگ و میر حدود ۳۰ ٪ ایجاد می‌کند و شیوع بیمارستانی آن نیز بسیار بالا می‌باشد</font><i><br></i><h2><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span class="mw-headline" id=".D8.B9.D8.A7.D9.85.D9.84_.D8.B3.D8.A8.D8.A8.E2.80.8C.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.AE.D8.AA.DB.8C_.28.D8.A7.D8.AA.DB.8C.D9.88.D9.84.D9.88.DA.98.DB.8C.29">اتیولوژی</span></font> </h2><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">عامل بیماری CCHF ویروسی از گروه <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3" title="آربوویروس">آربوویروس</a> خانواده <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="بونیاویریده (صفحه وجود ندارد)">بونیاویریده</a> جنس <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="نایروویروس (صفحه وجود ندارد)">نایروویروس</a> که تحت عنوان ویروسهای بندپابُرد (arthropod-borne virus) می‌باشد. شایع‌ترین ناقل‌ها کنه‌ای به نام <a href="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1&amp;preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&amp;editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&amp;summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&amp;nosummary=&amp;prefix=&amp;minor=&amp;create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" class="new" title="هیالوما (صفحه وجود ندارد)">هیالوما</a> می‌باشد.</font><br><h2><font size="3"><span class="mw-headline" id=".D9.87.D9.85.D9.87.E2.80.8C.DA.AF.DB.8C.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.DB.8C_.28.D8.A7.D9.BE.DB.8C.D8.AF.D9.85.DB.8C.D9.88.D9.84.D9.88.DA.98.DB.8C.29">اپیدمیولوژی</span></font></h2><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ویروس CCHF به وسیله <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%87" title="کنه">کنه</a> هیالوما منتقل می‌شود. مخزن ویروس در طبیعت اصولا کنه‌ها می‌باشد و گاو، گوسفند، بز وخرگوش نیز به عنوان مخزن مطرح می‌باشند. این ویروس از طریق تماس مستقیم با خون یا ترشحات بیمار، لاشه حیوان آلوده (انتقال به قصابها و سلاخها) سبب ایجاد همه‌گیری‌های ناگهانی می‌گردد. این بیماری بیشتر در مناطق صحرایی آفریقا، اروپای شرقی، خاور میانه عراق، هند، افغانستان، پاکستان، ایران و غرب چین مشاهده می‌گردد. شیوع بالایی از بیماری در بین پرسنل نظامی کارکنان بیمارستانها، کشاورزان و اشخاصی که با دام سروکار دارند مشاهده می‌گردد. بیماری در فصول گرم سال از اواخر فروردین تا اواخر شهریور (زمان رشد و تکثیر کنه‌ها) شیوع پیدا می‌کند. مواردی در بین اعضای خانواده بیمار و پرسنل پزشکی بعد از آلودگی با خون یا ترشحات بیمار رخ داده‌است. پرندگان به بیماری مقاومند (غیر از شترمرغ) لیکن می‌توانند با پخش کنه‌های آلوده باعث اپیدمی گردند. بیماری در حیوانات بدون علامت می‌باشد.</font><br><br> text/html 2013-07-16T05:27:45+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی ویروس هپاتیت http://virology.mihanblog.com/post/38 <br><font size="2">هپاتیت<br><br>حداقل 6 نوع ویروس هپاتیت تحت عنوان های ویروس هپاتیت A تا E وجود دارند. اگر چه در تمام این ویروس‌ها بافت مورد نظر کبد می‌باشد وسندرم های اصلی هپاتیت می‌باشد&nbsp; اما این ویروس ها به میزان قابل ملاحظه ای در ساختار ، روش های تکثیر ، روش های انتقال و مدت زمان و نوع بیماری که ایجاد می‌کنند تفاوت دارند. ویروس هپاتیت A (HAV) و ویروس هپاتیت B (HBV) ویروس های کلاسیک هپاتیت هستند. ویروس های هپاتیت&nbsp; C ، G&nbsp; ، E ویروس هپاتیت D (HDV) یا عامل دلتا ، به ویروس های هپاتیت غیر A معروف هستند.<br><br>هر کدام از ویروس های هپاتیت ، کبد را آلوده کرده و به آن آسیب می‌رساند&nbsp; و موجب بروز علائم کلاسیک یرقان (زردی) و رهایی آنزیم های کبدی می‌شود. نوع ویروس را می‌توان از روی دوره و طبیعت بیماری و تست های سرولوژیک تشخیص داد. این ویروس ها به راحتی منتقل می‌شوند ، زیرا افراد آلوده ، قبل اط پیدایش علائم بیماری ، موجب سرایت ویروس می‌شوند.<br><br>برخی از خصوصیات انواع ویروس هپاتیت عبارت‌اند از :<br><br>ویروس هپاتیت A :<br><br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این ویروس گاهی اوقات&nbsp; به عنوان هپاتیت عفونی نامیده می‌شود.<br><br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به وسیله یک پیکورناویروس یا ویروس RNA دار ایجاد می‌شود.<br><br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از راه های مدفوعی دهانی منتشر می‌شود.<br><br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوره کمون آن یک ماه است و پس از آن به طور ناگهانی علائم یرقان ظاهر می‌شود .<br><br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; موجب بیماری مزمن کبد نمی‌شود.<br><br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ندرت کشنده است.<br><br>ویروس هپاتیت : B<br><br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توسط هپادویروس یا ویروس DNA دار ایجاد می‌شود.<br><br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ازطریق خون ، تماس جنسی ، مادر به نوزاد منتقل می‌شود.<br><br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوره کمون حدود سه ما است و بعد آن به طور آهسته علائم یرقان پدیدار می‌شود.<br><br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در پنج تا ده درصد افراد این ویروس موجب بیماری مزمن کبد می‌شود.<br><br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معمولا با سرطان اولیه سلول کبدی (PHC) مرتبط است. بیش از یک سوم جمعیت جهان به ویروس هپاتیت B مبتلا هستند و هر ساله یک تا دو میلیون نفر بر اثر این بیماری از بین میروند. در نوزادان به علت استفاده از واکسن این ویروس مرگ و میر در حال کاهش است.<br><br><br></font> text/html 2013-07-12T07:01:59+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی سلول و مولکول های کوچک آلی http://virology.mihanblog.com/post/37 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">سلول‌ها شامل چهار گروه عمده از مولکول‌های آلی هستند.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">مولکول‌های آلی کوچک در درون سلول ،‌ترکیبات کربن‌داری هستند که دارای وزن مولکولی بین صد تا هزار دالتون بوده و از حدود سی یا بیشتر از سی اتم کربن تشکیل شده‌اند. آنها معمولا به صورت آزاد در سیتوپلاسم یافت می‌شوند؛ بعضی از آنها به صورت زیر واحد های مونومری برای ساختن پلیمرهای بزرگی از ماکرومولکول ها (پروتئین ها ،‌ اسید نوکلئویک ها <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>، پلی ساکارید های بزرگ) <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در سلول به کار می‌روند. بعضی دیگر به عنوان منبع انرژی عمل می‌کنند و در مسیر های متابولیسمی پیچیده داخل سلولی شکسته می‌شوند و به مولکول های کوچکتر تبدیل می<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گرددند. اکثر مولکول های کوچک در داخل سلول بیش از یک نقش دارند. به عنوان مثال هم به عنوان زیر واحد ساخت ماکرومولکول ها عمل می‌کنند و هم نقش انرژی زایی دارند. مانند گلوکز که هم نقش انرژی‌زایی دارد و هم در ساخت ماکرومولکول های پلی ساکاریدی ایفای نقش می‌کند. مولکول های آلی کوچک بسیار کمتر از ماکرومولکول های آلی موجودات زندده هستند. تمامی مولکول های آلی از ترکیبات ساده یکسانی ساخته شده‌اند و یا می‌توانند تجزیه شده و مولکول های ساده را به وجود آورند. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>سنتز و شکسته شدن این مولکول ها<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>طی یک سری تغییرات شیمیایی ساده رخ می‌دهد که از قوانین خاصی پیروی می‌کنند.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">در نتیجه ترکیبات سلول به صورت شیمیایی به هم مرتبط هستند و اکثر آنها را می‌توان در چند گروه مختلف طبقه بندی کرد. علاوه بر این ، سلول ها دارای چهار گروه اصلی مولکل های آلی کوچک هستند که عبارت‌اند از : قند ها ، اسید های چرب ، اسید آمینه و نکلئوتید ها. </span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Kamran&quot;; mso-ascii-font-family:Forte;mso-hansi-font-family:Forte;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><div align="left"><font color="#FF0000" size="2"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">virology.mihanblog.com</font></font></div> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2013-07-08T05:39:56+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی کروماتوگرافی (charomatography) http://virology.mihanblog.com/post/34 <font size="2"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">قوی ترین روش برای جدا سازی مولکول های مختلف کروماتوگرافی می‌باشد که براساس ویژگی های مختلف در بار الکتریکی ، اندازه ، میل ترکیبی اتصال و دیگر خصوصیات مولکول ها را جدا می‌کند و بر این اساس به انواع مختلف تقسیم می‌شوند.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">کروماتوگرافی فیلتراسیون ژلی (</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">gel Filtration.chr</span><span style="line-height: 115%;" lang="FA">)</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">این نوع کروماتوگرافی که به کروماتوگرافی اختصاصی بر اساس اندازه نیز موسوم است ، مولکول ها را بر اساس اندازه جدا می‌کند. ستون کروماتوگرافی از یک پلیمر شبکه مانند با منافذی با اندازه مشخص پر شده است. مولکول های درشت تر و بزرگتر سریعتر از مولکول های کوچکتر از ژل عبور می‌کنند و به پایین ستون می‌رسند. علت این فرآیند آن است که مولکول های کوچک در منافذ متعدد ژل به دام می‌افتند و مولکول های درشتر به راحتی از کنار منافذ عبور می‌کنند و به ستون پایین می‌رسند.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">کروماتوگرافی تمایلی (</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">Affinity.chr</span><span style="line-height: 115%;" lang="FA">)</span><span dir="ltr" style="line-height: 115%;"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <span dir="rtl" style="line-height: 115%;" lang="FA">این نوع کروماتوگرافی مولکول ها را براساس ویژگی اتصالشان جدا می‌کند. به عنوان مثال در مورد پروتئین ها، پروتئین های باقی مانده روی ستون ، آنهایی هستند که در اتصال با یک لیگاند خاص متصل باقی می‌مانند. بعد از اتصال پروتئین خاص به لیگاند ، پروتئین هایی که متصل نمی‌شوند از ستون شسته می‌شوند. پروتئین های متصل به لیگاند با روش ویژه‌ای بوسیله محلول شانل لیگاند آزاد از ستون شسته می‌شوند<br><br></span></font><p dir="rtl" style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="ltr" style="line-height: 115%; color: red;">Virology.mihanblog.com</span><span style="line-height: 115%; color: red;" lang="FA"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><font size="2"> </font> text/html 2013-07-05T06:28:13+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی اتورادیوگرافی (Autoradiography) http://virology.mihanblog.com/post/32 <font size="2"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> رادیوایزوتوپ ها یا ایزوتوپ های رادیو اکتیو اتم های هستند که در حضور اشعه های رادیواکتیو هسته آنها تاثیر قرار می‌گیرد. حضور رادیو ایزوتوپ ها خصوصیات مولکول درون سلول را تغیر نمی‌دهد و در زیست شناسی برای ردیابی مواد معینی در سلول به کار گرفته می‌شوند.&nbsp; چون رادیو ایزوتوپ ها تشعشع ایجاد می‌کنند به آسانی درون سلول قابل شناسایی هستند. براساس یک آزمایش طبیعی ترکیبات برچسب زده شده با رادیوایزوتوپ ها قابل شناسایی با اتورادیوگرافی می‌باشند. در اتورادیوگرافی یک سلول و یا جزء سلولی با ترکیب رادیواکتیو، برچسب زده می‌شود و سپس پس از تثبیت و تهیه برش مقاطع با لایه ای نازک و حساس و یا فیلم پوشانده می‌شود. تشعشعات ماده رادیواکتیو صفحه فیلم را تحت تاثیر قرار داده و نقاطی از فیلم را سیاه می‌کند.<br><br><br></font></font><div align="left"><font color="#FF0000" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Virology.mihanblog.com</font></font><font size="2"><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><font size="2"> </font> text/html 2013-06-30T06:27:38+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی میکروسکوپ فلئورسانس http://virology.mihanblog.com/post/30 <font size="2"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">قوی‌ترین تکنیک برای ردیابی پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک درون سلول با رنگ آمیزی فلئورسنت و مشاهده با میکروسکوپ فلئورسانس است. در این حالت فلئورسنت جذب شده بوسیله سلول، نور را در یک طول موج مشخص جذب می‌کند و آن را در یک طول موج بالاتر منتشر می‌نماید. در میکروسکوپ‌های فلئورسانس مدرن فقط نور فلئورسنتی که به وسیله نمونه نشر داده شده به شکل یک تصویر دیده می‌شود. هنگامی که یک رنگ پادتن فلئورسنت به سلول یا بافت خاصی برای کمپلکس شدن با پروتئین یا نوکلئیک اسید بخصوص اضافه و توسط میکروسکوپ فلئورسانس قابل مشاهده گردد؛ ایمونوفلئورسانس میکروسکوپی نامیده می‌شود. با رنگ آمیزی نمونه به کمک دو یا چند رنگ که در طول موج های مختلف فلئورسانس دارند می‌توان چندین پروتئین را به همراه مکان‌های آن‌ها در سلول شناسایی کرد. در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی از رنگ آمیزی های فلدورسنت اکریدین اورنج / اتیدیوم بروماید و هوچست(</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">hochest</span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>) برای مشاهده قطعات </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">DNA</span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> در پدیده آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده سلولی) و از پادتن های فلئورسنت مختلف همچون پادتن آنتی‌اکتین برای مشاهده فیلامان های اکتین در درون سلول استفاده می‌شود.</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 115%; color: red;">Virology.mihanblog.com</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><font size="2"> </font> text/html 2013-06-27T06:22:11+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی میکروسکوپ نوری http://virology.mihanblog.com/post/29 <font size="2"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">عمومی‌ترین میکروسکوپ هایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند میکروسکوپ‌های نوری هستند. یک میکروسکوپ نوری از تنه ، پایه ، دسته ، صفحه شیئی ، سیستم نوری (منبع نور و کوندانسور و دیافراگم) و سیستم بزرگنمایی (عدسی شیئی و چشمی) تشکیل می‌شود. بزرگنمایی یک میکروسکوپ نوری طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود :</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">بزرگنمایی میکروسکوپ نوری = بزرگنمایی عدسی چشمی × بزرگنمایی عدسی شیئی</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">توان یک میکروسکوپ نوری با توان تفکیک (</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">resolution power</span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>)آن تعیین می‌گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span> .</span><span style="line-height: 115%;" lang="FA">توان تفکیک مهمترین ویژگی یک میکروسکوپ است. توان تفکیک میکروسکوپ را می‌توان به صورت مقابل تعریف کرد : فاصله دو نقطه روی یک شیئ که می‌توان در زیر میکروسکوپ جدا ازهم تشخیص داد. توان تفکیک از رابطه زیر بدست می‌آید:</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%; position: relative; top: 11.5pt;"> </span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>=</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">d </span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">d</span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> = توان تفکیک</span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"></span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="line-height: 115%; position: relative; top: 7pt;"> </span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>= طول موج نور </span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="line-height: 115%; position: relative; top: 7pt;"> </span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>= ضریب شکست نور در محیط بین جسم و عدسی</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%; position: relative; top: 7pt;"> </span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>= زاویه ای که به شعاع های خارج شده از نمونه که به طور عمود به مرکز عدسی می‌تابند.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <span dir="RTL" style="line-height: 115%;" lang="FA">با توجه به فرمول فوق هر چه طول موج نور وارده بیشتر باشد توان تفکیک بزرگتر شده وبزرگنمایی کمتر می‌‌شود و هرچه ضریب شکست بیشتر باشد توان تفکیک کوچکتر و بزرگنمایی بیشتر می‌شود. توان تفکیک میکروسکوپ نوری در حدود 5/. میکرومتر است.<br><br></span> </font><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 115%; color: red;">Virology.mihanblog.com</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br> </font><font size="2"> </font> text/html 2013-06-22T06:25:28+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی میکروسکوپ پلاریزان http://virology.mihanblog.com/post/31 <font size="2"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> میکروسکوپ جهت مشاهده غیر مستقیم را میکروسکوپ پلاریزان یا زمینه تاریک می‌گویند. با این میکروسکوپ و با کمک یک پلاریزر ، نوری تولید می‌گردد که امواج آن فقط در یک سطح حرکت می‌کنند. این نور پلاریزه در قسمت فوقانی نمونه به یک تجزیه کننده برخورد می‌کند که فقط امواجی را عبور می‌دهد که نسبت به سطح به وجود آمده عمود هستند. بنابراین با حرکت به درون شیء زمینه تاریک به نظر می‌رسد. به وسیله این میکروسکوپ می‎‌توان ذراتی با بزرگنمایی کوچکتر از توان تفکیک میکروسکوپ معمولی ظاهر ساخت. مشاهده واکوئل و ویزیکول ها با این میکروسکوپ بسیار جالب و دیدنی است<br><br><br><br></font></font><div align="left"><font color="#FF0000" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Virology.mihanblog.com</font></font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2013-06-20T07:24:20+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی مولکول های پیام رسان (عبوری از عرض غشاء) http://virology.mihanblog.com/post/28 <div align="left"><br></div><font size="2"><br>مولکول های پیام رسان در این گروه شامل مولکول های هستند کوچک و آب گریز که از خلال غشاء پلاسمایی عبور کرده و عملکرد آنزیم های درون سلول را تغییر داده و یا به گیرنده های پروتئینی که بیان ژن خاصی را تنظیم می‌کنند متصل می‌شوند. سلول باید به بعضی از پیام رسان های عبوری از عرض غشاء پاسخ دهد. اکسید نیتریک (NO) از این نوع پیام رسان‌ها است. این گاز محلول ،از آمینواسید آرژنین ساخته می‌شود و به صورت یک میانجی در بافت‌ها عمل می‌کند. چون NO بسیار واکنش پذیر است و به سرعت با آب و اکسیژن خارج سلول واکنش می‌دهد و به نیترات و نیتریت تبدیل می‌شود به صورت یک میانجی موضعی عمل می‌کند. NO در بسیاری از سلول های هدف به آنزیم گوانیلات سیکلاز متصل شده و تشکیل cGMP (GTP حلقوی) از GTP را کاتالیز می‌کند.<br><br>cGMP نوعی پیام رسان ثانویه درون سلولی است که یک مسیر پیام رسان درون سلولی را فعال می‌کند که در نهایت موجب پاسخ سلول می‌شود. NO از این طریق می‌تواند سبب شل شدن عضلات صاف جدار عروق خونی شود.استیل کولین رها شده از پایانه‌ی عصبی در جدار رگ خونی سبب فعال شدن سلول‌های اندوتلیال و تولید NO و رها شدن آن می‌گردد. NO از سلول های اندوتلیال گذشته و به سلول های صاف ماهیچه ای مجاور رسیده و سبب شل شدن آنها می‌گردد. فقط گاز هایی همچون NO نیستند که می‌توانند از عرض غشاء عبور کنندو باعث پاسخ سلولی شوند. مولکول های پیام رسان آبگریز از جمله هورمون ها استروئیدی (کورتیزول،استرادیول،تستوسترون) و هورمون های تیروئیدی T4وT3 همگی از غشاء پلاسمایی عبور کرده و به گیرنده پروتئینی واقع در سایتوزول و یا هسته متصل می‌شوند. گیرنده این هورمون ها پروتئین های تنظیم کننده ژن می‌باشند، با اتصال هورمون به گیرنده با تغییر شکل فضایی گیرنده&nbsp; و اتصال به توالی تنظیم کننده DNA موجب تحریک یا مهار رونویسی&nbsp; مجموعه‎ای از ژنها می شوند و بدین تریتب سبب بروز پاسخ های فزیولوژیک می‌شود.<br><br>&nbsp;<br></font><div align="left"><font size="2"><font color="#FF0000">Virology.mihanblog.com</font></font><br></div><font size="2"><br></font> text/html 2013-06-16T07:18:45+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی اپران آرابینوز http://virology.mihanblog.com/post/27 <font size="2"><br>استفاده از قند آربینوز مستلزم تبدیل آن به قند دیگری به نام گزیلولوز است. تبدیل آربینوز به گزیلولز به سه آنزیم نیاز دارد که عبارت‌اند از ایزومراز ، کنیاز و اپی‌مراز که توسط سه ژن به هم پیوسته رمز می‌شوند. این ژنها را به ترتیب&nbsp; araA ،&nbsp; araB،&nbsp; araC می‌نامند. این اپران توسط یک راه‌انداز و دو جایگاه عامل araO2،araO1 تکمیل می‌شود. یک پروتئین تنظیم کننده&nbsp; از ژن&nbsp; araC به وجود می‌آید که در مجاورت جایگاه های عامل قرار دارد. رونویسی ژن های اپران آربینوز&nbsp; در غیاب گلوکز انجام می‌شود. یعنی با اتصال CAP-cAMP به جایگاه خود ، القای مثبت رونویسی ژن ها ساختمانی اپران انجام می‌شود. در حضور گلوکز در محیط کشت پروتئین C خود را به راه‌انداز و جایگاه عامل می‌چسباند و این اتصال دوگانه DNA را خم می‌کند در نتیجه موجب ممانعت از تثبیت RNA پلی مراز روی راه‌انداز می‌شود. در حضور آرابینوز ، اتصال آرابینوز به پروتئین C موجب تغییر شکل فضایی آن می‌شود. و در غیاب گلوکز آن را از محل خود یعنی راه‌انداز جدا می‌کند و باعث فعال شدن اپران آرابینوز می‌شود که آرابینوز به واسطه آنزیم های تولید شده&nbsp; در نهایت به پنتوز دیگری به نام گزیلولوز تبدیل می‌شود. آرابینوز&nbsp; القا کننده اپران است.<br><br>&nbsp;<br></font><div align="left"><font size="2"><font color="#FF0000">Virology.mihanblog.com</font></font><br></div><font size="2"><br></font> text/html 2013-06-12T13:33:07+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی اپران لاکتوز http://virology.mihanblog.com/post/26 <font size="2"><br><br>این سیستم توسط دو دانشمند فرانسوی به نام ژاکوپ و منو کشف شد این دو دانشمند به همراه لیوف برنده جایزه نوبل در بخش پزشکی شده‌اند. اپران به مجموعه چند ژن وابسته به هم که توسط یک مهار کننده عمل آنها متوقف می‌شود می‌گویند. در باکتری اشریشاکلای در شرایط مناسب که محیط فاقد گلوکز و غنی از لاکتوز است اپران لاکتوز فعال می‌شود. لاکتوز دی ساکاریدی است که از گلوکز و گالاکتوز توسط پیوند بتا تشکیل شده است. هیدرولیز لاکتوز توسط آنزیم بتا-گلاکتوزیداز صورت می‌گیرد. وجود لاکتوز در محیط موجب سنتز این آنزیم در باکتری می‌شود. بنابراین لاکتوز القاکننده و آنزیم القاپذیر می‌باشند.القای اپران لاکتوز نتنها موجب تولید آنزیم بتا- گلاکتوزیداز می‍‌شود بلکه باعث تولید دو آنزیم دیگر به‌نام های پرمه آز و ترانس استیلاز را نیز می‌شود. پرمه آز موجب عبور لاکتوز از عرض غشاء می‌شود و از این طریق لاکتوز وارد سیتوپلاسم باکتری می‌گردد&nbsp; ترانس استیلاز نقش فیزیولوژیک دارد، این آنزیم یک گروه استیل از استیل کوآ به بتا-گلاکتوزیداز انتقال می‌دهد. با این فرآیند بتا-گلاکتوزیداز استیله شده و با سم زدایی از سلول خارج می‌گردد.<br><br>تشکیل همزمان این سه پروتئین نیاز به دخالت و رونویسی ژن های ساختمانی دارد که این رونویسی موجب تشکیل mRNAای می‌شود که رمز هر سه پروتئین را دارد. به این mRNA ، mRNA پلی سیسترونی و رونویسی شدن آن را رونوشت پلی سیسترونی یا پلی ژنی می‌گویند. در اپران لاکتوز این سه ژن شامل LacZ برای بتا-گلاکتوزیداز،LacY برای پرمه آز و LacA برای ترانس استیلاز هستند. همانطور که گفته شد این سه ژن به صورت پیوسته به هم قرار دارند. هر سه ژن توسط یک ژن تنظیم کننده به نام Laci کنترول می‌شوند. رونویسی از ژن i موجب سنتز mRNA مربوط به پروتئین تنطیم کننده‌ای به نام رپرسور می‌شود که این پروتئین با اتصال به ناحیه‌ای از راه انداز (promoter) از رونویسی ژن‌های ساختاری جلوگیری می‌کند.رپرسور یک پروتئین تترامر می‌باشد که به عنوان یک پروتئین مهارکننده عمل می‌کند. راه انداز (LacO) در مجاورت LacZ قرار دارد، رپرسور به این ناحیه متصل شده و از رونویسی جلوگیری می‌کند.<br><br>تنظیم مثبت : در صورت وجود القا کننده (لاکتوز) در محیط کشت باکتری، این مولکول به رپرسور متصل می‌شود و موجب تغییر شکل فضای در رپرسور می‌گردد. این تغییر شکل رپرسور را از راه انداز جدا می‌کند در نتیجه RNA پلی مراز به راه‌انداز متصل می‌شود و عمل رونویسی از ژن های ساختاری صورت می‌گیرد<br><br>تنظیم منفی : وقتی غلظت لاکتوز (القا کننده) کم شود تعداد رپرسور ها افزایش می‌یابد در نتیجه رپرسور ها که تعداد آنها بیشتر است به راه‌انداز متصل می‌شوند که این فرآیند موجب جلوگیری از عمل رونویسی می‌شود.<br><br>گلوکرز اپران لاکتوز را مهار می‌کند. با جود گلوکز در محیط کشت باکتری نیازی به سوخت و ساز لاکتوز نیست. حتی اگر لاکتوز در محیط باشد. در حضور گلوکز باکتری از لاکتوز استفاده نمی‌کند در نتیجه اپران لاکتوز خاموش است.برای روشن کردن اپران لاکتوز پروتئین تنظیمی به نام پروتئین فعال کننده کاتابولیت (cap&nbsp; یا&nbsp; crp)همراه با cAMP مجموعه‌ای می‌سازد که به جایگاه خود بر روی راه انداز&nbsp; متصل می‌شود این اتصال موجب اضافه شدن RNA پلی مراز به راه‌انداز می‌شود&nbsp; که در نتیجه رونویسی آغاز می‌شود (یک نوع تنظیم مثبت). اگر جایگاه cap&nbsp;&nbsp; خالی باشد میزان رونویسی کاهش می‌یابد این عمل توسط گلوکز صورت می‌گیرد.با افزایش گلوکز عمل آنزیم آدنیلات سیکلاز کاهش می‌یابد، این آنزیم ATP را به cAMP تبدیل می‌کند. بدین ترتیب cAMP به وجود نمی‌آید در نتیجه تنظیم مثبت بالا شکل نمی‌گیرد و رونویسی به تئریج متوقف می‌شود. اما در نبود گلوکز&nbsp; عمل آنزیم آدنیلات سیکلاز افزایش می‌یابد در نتیجه مقدار cAMP افزایش می‌یابد که cAMP به نوبه خود موجب تقویت عمل رونویسی از اپران لاکتوز می‍ شود.<br><br>&nbsp;<br><br></font><div align="left"><font color="#FF0000" size="2">Virology.mihanblog.com</font><br></div><font size="2"><br></font> text/html 2013-06-08T05:31:08+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی فسفاتیدیل کولین http://virology.mihanblog.com/post/25 <font size="2"><br><br>نوعی فسفولیپید است که از ینج بخش تشکیل می‌شود. سر آب دوست ای کولین ، که از طریق فسفات به گلیسرول متصل است. خود گلیسرول به دو زنجیره هیدربکربنی متصل است که دنباله آب گریز (هیدروفوب) را می سازد. دو زنجیره هیدروکربنی در واقع همان اسید چرب هستند.این اسید ها ، زنجیره هیدروکربنی دارای گروه –cooh در یک انتها می‌باشد و از طریق همین گروه های –cooh به گلیسرول متصل می‌شوند. در جایی که پیوند دو گانه بین اتم های کربن وجود دارد یک خمیدگی در زنجیره هیدروکربنی ایجاد می‌گردد. بخش فسفاتیدیلی در نام فسفولیپید ها شامل بخش فسفات -&nbsp; گلیسرول - اسید چرب مولکول بر می ‌گردد.<br><br>&nbsp;<br><br></font><div align="left"><font color="#FF0000" size="2">Virology.mihanblog.com</font><br></div><font size="2"><br></font> text/html 2013-06-05T05:25:05+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی الکتروفورز http://virology.mihanblog.com/post/24 <font size="2"><br><br>مولکول های آمینواسید و پروتئین ، نوکلئوتید ها و اسید نوکلئویک باردار هستند، این مولکول ها با توجه به بار خود در یک میدان الکتریکی با سرعت های متفاوت به سمت یکی از دو قطب مهاجرت می‌کنند. این فرآیند را الکتروفورز می‌گویند. در این روش علاوه بر بار الکتریکی انداره و شکل مولکل (ساختار فضایی) در مهاجرت آن نقش اساسی دارد به طوری که هر چه وزن بیشتر باشد حرکت مولکول کندتر است.الکتروفورز را به کمک نوعی ژل انجام می‌دهند. معروف ترین ژل برای الکتروفورز پروتئین ها پلی آکریل آمید و در مورد اسید نوکلئویک ها آگارز می‌باشند. اساس کار به طریقی است که ژل جدا کننده را بر اساس غلطت درون دستگاه گذاشته و روی آن با محلول بافر مورد نظر پوشیده می‌شود. بعد از اینکه نمونه‌های مورد نظر را درون چاهک های ژل ریخته‎اند جریان الکتریکی توسط دستگاه تنظیم شده و مولکول ها در ژل براساس بار الکتریکی و اندازه و وزن شروع به حرکت می‌کنند. بهترین راه برای ارزیابی همگونی و خلوص یک ترکیب پروتئینی انجام الکتروفورز آن روی ژل پلی اکریل آمید(PAGE) در شرایط مختلف است. به عنوان مثال در سدیم دودسیل سولفلت-پلی اکریل آمید ژل ، سدیم دو دسیل سولفات(SDS) به عنوان یک درتژنت با بار منفی تمام بارهای پروتئین را می‌پوشاند و پروتئین فقط براساس اندازه و وزن جدا می‌شود. در PAGE دو بعدی در بعد نخست پروتئین ها تغییر ماهیت داده، براساس مقدار نقطه ایزوالکتریک (PHi) خود جدا می‌شوند و در بعد دوم جداسازی پروتئین ها بعد از مواجه شدن پروتئین با SDS ، بر اساس اندازه مولکولی واحدهای آنها انجام می‌گیرد.<br><br>ایزوالکتریک فوکوسینگ (if) نوعی الکتروفورز است که پروتئین ها براساس نقطه ایزوالکتریک‌شان (PHi) جدا می‌شوند. به طوری که ‌می‌توان گفت که در ژل پلی اکریل آمید دو بعدی ، یک بعد بر اساس SDS-PAGE و بعد دیگر براساس الکتروفورز if پروتئین ها را جدا می‌کند<br><br>&nbsp;<br><br></font><div align="left"><font color="#FF0000" size="2">Virology.mihanblog.com</font><br></div><font size="2"><br></font> text/html 2013-06-02T05:42:34+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی نقش پروتئین كوهزین در اتصال سانترومرها (The function of Cohesion) http://virology.mihanblog.com/post/19 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">مجموعه ای از پروتئین ها كه<span>&nbsp; </span>كوهزین نامیده می شوند ، تا زمان جدا شدن كروماتید های خواهری در مراحل آنافاز میوز و میتوز آنها را در كنار هم نگه می دارد. پروتئین های كوهزین اولین اتصال بازوهای كروماتید های خواهری هستند كه در پایان سنتز </span><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">DNA</span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"> و قبل از فشردگی كامل آن به مجموعه </span><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">DNA</span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"> اضافه می شوند. این پروتئین ها اواسط پروفاز تمام پروتئین های كوهزین كه بین دو كروماتید خواهری قرار دارند به غیر از پروتئین هایی كه در ناحیه سانترومر هستند تخلیه می شوند. تاثیراتی كه بر پروتئین های ناحیه سانترومر وارد می شود موجب جدا شدن دو كرماتید خواهری می شود. عبور از مرحله متافاز به آنافاز همراه با خارج شدن پروتئین های كوهزین ناحیه سانترومر<span>&nbsp; </span>است. در نتیجه دو كروماتید خواهری دو رشته كروماتید را در اوایل پروفاز به هم نزدیكتر می كنند در نتیجه موجب افزایش تراكم كروموزم ها می شود. در از هم جدا می شوند.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;</span><br></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl" style="text-align: left;" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span dir="ltr" style="line-height: 115%; color: red;">virology.mihanblog.com</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2013-05-31T05:40:06+01:00 virology.mihanblog.com سید محمد رضا حسینی ولشکلایی پمپ سدیم پتاسیم (Sodium potassium Exchange Pump) http://virology.mihanblog.com/post/18 <font color="#FF0000" size="2"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">یکی از فرآیند های انتقال فعال پمپ سدیم پتاسیم است.فرآیند انتقال فعال می تواند ماده را بر خلاف شیب غلظت جابه جا کند که این مهم با استفاده از انرژی به وجود آمده از شکسته شدن پیوند های پر انرژی بین فسفات های مولکول </span><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">ATP</span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><span>&nbsp; </span>انجام می گیرد. پمپ سدیم پتاسیم،سه یون سدیم را به خارج و دو یون پتاسیم را به داخل سلول هدایت می کند. این پمپ پروتئینی در غشاء سلول قرار دارد.سه یون سدیم و یک مولکول </span><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">ATP</span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"> می توانند در درون سلول به پمپ سدیم پتاسیم متصل شوند. </span><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">ATP</span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"> بعد از اتصال شکسته شده و به </span><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">ADP</span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"> و یک فسفات جدا شده تبدیل می شود و همزمان با اتصال این مواد پمپ تغییر شکل داده و سدیم را به سمت خارج سلول هدایت می کند و آن را در بیرون از سلول آزاد می سازد. پتاسیم می تواند با ساختار جدید پمپ که در اثر خروج سدیم به وجود آمده است در بیرون از سلول با پمپ اتصال برقرار کند. دو یون پتاسیم در خارج سلول به درون پمپ منتقل می شوند همزمان فسفاتی که در اثر شکسته شدن </span><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">ATP</span><span style="line-height: 115%;" lang="FA"> به پمپ متصل مانده بود از پمپ جدا می شود بار دیگر پمپ سدیم پتاسیم تغییر شکل داده و به حالت اولیه ی خود باز می گردد و دو یون پتاسیم را در درون سیتوپلاسم سلول رها می سازد. هم اکنون پمپ سدیم پتاسیم به حالت اصلی خود برگشته و می تواند این فرآیند را تکرار کند تا جایی که ولتاژ دوسوی غشاء سلول همواره پایدار بماند. <span>&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="line-height: 115%;"></span></font></font></p><font color="#FF0000" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><br></p><p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><img src="http://up6.ir/4Nnu" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#FF0000" size="2"><br></font></p><font color="#FF0000" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#FF0000" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span></font></font></p><font color="#FF0000" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><p dir="rtl" style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font color="#FF0000" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="ltr" style="line-height: 115%;">virology.mihanblog.com</span><span style="line-height: 115%;" lang="AR-SA"></span></font></font></p><font color="#FF0000" size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> </font>