1. Importin Alfa به NLS متصل می شود (NLS قسمتی از پروتئین است)

(nuclear localization signal )

2. importin beta به importin Alfa متصل می شود.

3. importin beta مسئول انتقال كمپلكس پروتئینی ایجاد شده از طریق كانال های منفذ هسته است ، درحین عبور از منفذ باید با قسمت درونی  كمپلكس هسته ارتباط برقرار كند و توسط توالی پروتئین از منفذ  جدا شود.

4. RAN GDP پیش از این مراحل ایجاد و در درون هسته منتشر می شود.

5. RNA GEF ، RNA GDP  را  به RNA GTP تبدیل می كند.

6. RNA GTP با اتصال به كمپلكس پروتئینی و importin موجب جدا شدن بخش پروتئینی از كمپلكس می شود.

7. پروتئین ایجاد شده برای تولید ریبوزوم و رونویسی مورد استفاده قرار می گیرد.

8. RAN GTP به قسمت  importin Beta متصل می شود و از طریق منفذ از هسته خارج می گردد.

9. در درون سیتوپلاسم RNA GTP با از دست دادن یك گروه فسفات مجددا به RNA GDP تبدیل می شود.

virology.mihanblog.com