منوی اصلی
ویروس شناسی
علم اگر در ثریا باشد مردان و زنانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت
 • ویروس های که باکتری را آلوده می کنند به نام باکتریوفاژ شناخته می‌شوند. بسیاری از باکتریوفاژها حاوی اسید نوکلئیک DNA دو رشته‌ای هستند که توسط یک لایه پروتئینی حاوی پروتئین احاطه شده است. باکتریوفاژهای بزرگ مانند t2 ،t4 ، t8کپسید پیچیده‌ای دارند که بخش سر آن چند وجهی است و ژنوم درآن قرار دارد و در بخش دم که به عنوان اندام اتصالی و مجرایی برای انتقال ژنوم ویروس به داخل سلول باکتری عمل می‌کند. این بخش توسط غلاف پروتئینی (sheath) مارپیچی احاطه شده است که قدرت انقباظی دارد. این غلاف از یک جهت توسط دیسک نازکی به نام گردن (collar) به بخش سر و از جهت دیگر به صفحه‌ای قاعده‌ای متصل می‌شود. صفحه قاعده‌ای ساختمانی شش گوش دارد که از هر یک از گوش‌های آن فیبرهای نازک دمی  .(tail fiber).  خارج می گردند.

   

  Virology.mihanbolg.com
  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 05:02 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • ژنوم ویروس های RNA دار در یک mRNA یا الگویی از آن قرار دارند. از آنجایی که سلول فاقد همانند سازی و تکثبر  RNA هستند ژنوم ویروس ها باید داری RdRp (رپلیکاز و ترانس گریبتاز) باشد. اکثر RNA  پلی مراز ویروسی سریع عمل نموده اما همراه با خطاهایی هستند که منجر به موتاسیون می شود

  ژنوم از نوع RNA تک رشته ای با حس مثبت در پیکورناویروس ها، نورویروس ها ، کورونا ویروس ها ،فلاوی ویروس ها و تو گا ویروس ها به عنوان mRNA عمل نموده و به ریبوزوم متصل می شود و منجر به سنتز پروتئین به طور مستقیم می گررد. در این ویروس ها ژنوم ویروس ها از نوع RNA تک رشته ای با حس مثبت به تنهایی برای شروع عفونت کفایت می نماید. پس از تولید RdRp یک RNA با حس منفی به عنوان الگو شنتز می شود  این الگو می تواند برای تولید mRNA بیشتر و همانند سازی ویروس مورد استفاده قرار گیرد. برای توگا ویروس ها و نور ویروس ها الگو RNA کوچکتر به منظور تولبد پروتئین های ساختاری استفاده می شود. mRNAهای این ویروس ها فاقد 5-cap بوده ولی ژنوم یک توالی کوتاه پلی A را کد می کند. رونویسی و همانند سازی کوروناویروس ها وجوه تشابه زیادی با موارد فوق داشته ولی بسیار پیچیده تر است. ژنوم RNA ویروس هت با حس منفی در رابدو ویروس ها ، ارتومیکسو ویروس ها ، فیلو ویروس ها و بونیا ویروس ها به عنوان الگویی برای تولید mRNA محسوب می شود. ژنوم RNA با حس منفی به تنهایی عفونت زا نمی باشد و می بایست یک پلی مراز به همراه ژنوم ویروس وارد سلول میزبان شود. این پلی مراز mRNA‌‌‌‌های جداگانه ای برلی پروتئین های متفاوت ویروسی می سازد.می باید یک RNA تک رشته ای با حس مثبت‌، برابر با طول کامل ژنوم ویروسی توسط پلی مراز ویروسی تولید شود تا به عنوان یک الگو برلی تولید کپی های بیشتری از ژنوم ویروسی عمل نماید.

  به جزء ویروس آنفلوانزا ، رونویسی و همانند سازی ویروس هایی با ژنوم RNA با حس منفی در سیتپلاسم رخ می دهد. ترانس کریپتاز آنفلوانزا برای تولید mRNA نیازمند یک پرایمر می باشد. آن از انتهای 5-cap را از mRNA سلولی می رباید. ژنوم انفلوانزا در هسته تکثیر می یابد.رئو ویروس‌های دارای ژنوم RNA دو رشته‌ای قطعه قطعه می باشند و در روندی پیچیده رونویسی و تکثیر می شوند. RNA پلی مراز رئو ویروس بخشی از کپسید داخلی است. واحدهای mRNA از هر یک از قطعات ژنوم رونویسی می‌شود. ، در حالی که تمامی آنها در بخش مرکزی قرار داشته و از آن خارج نشده اند.

  آرنا ویروس ها دارای ژنوم حلقوی دو حسی با توالی‌هایی با حس مثبت در کنار توالی‌هایی با حس منفی قرار دارند. ژن های اولیه ویروس از بخش منفی ژنوم رونویسی می‌شود و ژن های تاخیری ویروس از تمامی طول حد ئاسط تکثیری (Replicative intermediate) رونویسی می‌شوند.

  هر چند ژنوم رترو ویروس‌ها RNA با حس مثبت است ، ولی این ویروس ها توانایی همانندسازی RNA را در سیتوپلاسم را ندارند. رترو ویروس‌ها دو کپی از ژنوم ، دو مولکول tRNA و RdDp (ترانس کریپتاز) را در وریون حمل می‌نمایند. tRNA به عنوان پرایمر برای سنتز کپی DNA مکمل حلقوی (cDNA) از ژنوم عمل می‌نماید cDNA در سیتوپلاسم سنتز شده سپس وارد هسته شده و سر انجام داخل کروماتین سلول میزبان الحاق می‌شوند. پرو موتور‌های انتهایی موجود در ژنوم ویروسی رونویسی از توالی‌های DNA ویروسی را افزایش می‌دهد. رونوشت های RNA با طول کامل به عنوان ژنوم جدید استفاده می‌شوند. با استفاده از الگو های متنوع این RNA ، mRNA های جداگانه ایجاد می گردد. غیر طبیعی‌ترین همانندسازی مربوط به دلتا ویروس‌ها است. دلتا ویروس مشابه ویروئید هستند. ژنوم دلتا ویروس‌ها RNA تک رشته حلقوی و میله‌ای شکل بوده و در انتها با خودش هیبرید می‌شود. ژنوم RNA دلتا ویروس یه طور استثناء توسط DdRp2 سلول میزبان در هسته همانند‌سازی می‌شود. ببخشی از ژنوم ، ساختار RNA به نام ریبوزیوم را می سازد که RNA حلقوی را برای تولید mRNA برش می‌دهد.

   

  Virology.mihanblog.com

   

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:58 ب.ظ
  ارسال دیدگاه


 • همانند سازی ژنوم ویروس های DNA دار نیازمند DNA پلی مراز وابسته به DNA (DdDp) و داكسی ریبونوكلئوتید تری فسفات (خصوصا تیمیدین) است. رو نویسی از ژنوم DNA ویروس ها (به جز پاكس ویروس ) در هسته (با استفاده از آنزیم های سلولی) صورت می گیرد. رونویسی از ژن های ویروسی به واسطه تعامل پروتئین های خاص متصل شونده به DNA با پرو موتور و توالی های افزاینده (enhancer) موجود در ژنوم ویروسی تنظیم می شود. پروموتور های ویروسی و توالی های افزاینده مشابه توالی های پروموتور و افزاینده موجود در سلول میزبان بوده و بدین ترتیب امكان اتصال فاكتورهای فعال كننده رونویسی DdRP فراهم می شود. سلول های برخی از بافت ها پروتئین های  متصل شونده به DNA ضروری برای فعال نمودن رونویسی ژن های ویروسی را بیان نمی نمایند. بنابراین همانند سازی ویروس در این سلول ها صورت نمی گیرد. به عنوان مثال ،‌نورون ها تنها یك ژن از ویروس هرپس سیمپلكس را رونویسی می نمایند. مگر اینكه توسط استرس فعال شوند و در غیر این صورت به در این سلول ها به صورت نهفته باقی می مانند. بنابراین رونویسی یك فاكتوری است كه در تعین تمایل بافتی و طیف میزبانی ویروس نقش ایفا می كند. ویروس های DNA دار از مسیر های متنوعی دوره ، زمان وكمیت سنتز پروتئین و ژن های ویروسی را كنترول می نماید. پیچیده ترین ویروس ها ، فعال كننده های رونویسی خود را ، خودشان كد می نمایند. این فعال كننده ها موجب افزایش یا تنظیم بین ژن می شود . به عنوان مثال ویروس هرپس سیمپلكس تعداد زیادی از پروتئین ها را كد می نماید كه كینتیك بیان ژن های ویروسی را تنظیم می كند. این پروتئین ها شامل پروتئین VMW65 است. VMW65 در ویریون حمل شده و به كمپلكس فعال كننده رونویسی سلول میزبان (Oct-1) متصل شده و توانایی این كمپلكس را برای تحریك رونویسی از ژن های اولیه فوری ویروس افزایش می دهد. ممكن است رونویسی از ژنهای ه9ر یك از رشته های DNA ویروسی در جهات مخالف صورت گیرد . به عنوان مثال ژن های اولیه تاخیری پاپووا ویروس  SV40 در جهت مخالف روی رشته های DNA غیر همپوشان قرار گرفته اند. ژن های ویروسی ممكن است اینترون داشته و نیازمند فرایند پس از رونویس mRNA ، توسط سیستم های هسته ای سلول باشند. ژن های تاخیری پاپووا ویروس ها و آدنو ویروس ها به صورت یك RNA بزرگ از یك پروموتور رونویسی شده و پس ازحذف توالی های اینترون چندین  mRNA متفاوت را تولید می نمایند. همانند سازی DNA ویروسی از قوانین بیوشیمیایی مشابه با DNA سلولی پیروی می كند. همانند سازی از توالی های خاص DNA به نام منشاء یا مبدا (ori) آغاز می شود. این امكان توسط فاكتور های هسته ای سلول یا ویروسی و DdDP شناسایی می شوند. سنتز DNA ویروسی به صورت نیمه محافظتی است. DNA پلی مراز های سلولی و ویروسی نیازمند یك پرایمر برای شروع سنتز DNA می باشند. پارو ویروس ها دارای توالی هایی از DNA هستند كه دارای توالی معكوس و تكراری بوده و اجازه تا خوردن DNA روی یكدیگر و هیبرید شدن دو رشته را به یكدیگر داده و بدین ترتیب یك پرایمر فراهم می شود . همانند سازی از ژنوم آدنو ویروس به واسطه سیتیدین منو فسفات  متصل شده به پروتئین انتهایی (به عنوا پرایمر) آغاز می شود. یك آنزیم سلولی (پرایمراز) یك پرایمر از جنس RNA را برای شروع همانند سازی ژنوم پارووا ویروس سنتز می نماید. در حالی كه هرپس ویروس ها پرایمراز ها را خود كد می نمایند. روند همانند سازی هپادنا ویروس منحصر به فرد است كی طی آن در ابتدا یك RNA حلقوی حد واسط با حس مثبت توسط DdRP (ترانس گریبتاز معكوس) اشاره نمود كه در بخش مركزی ویروس وجود داشته و موجب سنتز DNA تك رشته ای با حس منفی شده و سپس RNA تخریب می شود. سنتز DNA تك رشته ای با حس مثبت هنگام قرار گیری ژنوم و بخش مركزی در انولپ متوقف می شود. بدین ترتیب ویروس حاصله دارای ژنومی از نوع DNA حلقوی دو رشته ای ناقص نسبی می باشد.

   مهمترین محدودیت برای همانندسازی یك ویروس DNA دار ، عدم فراهم بودن DNA پلی مراز و سوبسترا های دئوكسی ریبونوكلئتید است. از آنجایی كه در اكثر سلول ها در مرحله استراحت از رشد ، DNA سنتز نمی شود. لذا آنزیم ها در دسترس نبوده و ذخایر دئوكسی تمیدین محدود می باشد. پارو ویروس كوچكترین ویروس DNA دار بوده و فقط در سلول های درحال رشد تكثیر می یابند. آنتی ژن T در SV40 ، E6 و E7 در پاپیلوما ویروس  و پروتئین E1A در آدنو ویروس به پروتئین ممانعت كننده از رشد سلول متصل شده و در نتیجه همانند سازی ویروس را افزایش می دهد. ویروس های DNA دار بزرگتر ممكن است DNA پلی مراز و دیگر پروتئین های موثر در تسهیل سنتز DNA را ، كد نمایند كه بیانگر وابستگی كمتری به سلول میزبان است. هرپس سیمپلكس ویروس DNA پلی مراز و آنزیم های scavenging (مانند دئوكسی ریبونوكلئاز ، ریبونوكلئوتید ردوكتاز و تیمدین كیناز) را كد می نماید. و جد آنزیم های scavenging به منظور تولید سوبستراهای دئوكسی ریبونوكلئوتید برای همانندسازی ژنوم ضروری هستند.
  Virology.mihanblog.com

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:39 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات