هنگامی که گلبول قرمز پیر می ترکد، همو گلوبین آن توسط ماکروفاژ جذب می شود. گلوبین زنجیره همو گلوبین به آمینه اسید های منفرد تجزیه می شود و به وسیله سلول در متابولیسم مصرف می شود و یا در ساخت یک پروتئین جدید مورد استفاده قرار می گیرد. آهن های موجود در هم هموگلوبین نیز از آن جدا شده و آزاد می شوند. باقی مانده ساختار  گلبول قرمز به بیلی وردین تبدیل می شود.سپس بیلی وردین خود نیز تبدیل به بیلی روبین می شود.  آهن  آزاد شده توسط مواد منتقل کننده به خون منتقل می شوند و در آنجادر بافت های گوناگون ( کبد و طحال)ذخیره می شوند و یا به مغز قرمز استخوان می روند و در ساخت همو گلوبین جدید مورد استفاده قرار می گیرند. بیلی روبین های آزاد به وسیله آلبومین خون (پروتئین انتقال دهنده) به کبد منتقل می شوند و در آنجا توسط سلول های کبد به یک دیگر پیوند می خورند و از قسمت بیلو کبد به درون روده باریک دفع می شوند. در روده باریک باکتری ها بیلی روبین را به مشتقات آن تجزیه می کنند. این مواد تجزیه شده توسط مدفوع دفع می شوند رنگ مدفوع هم به دلیل وجود این مشتقات است.تعدادی از مشتقات بیلی روبین جذب خون می شوند و به همراه خون به کلیه ها رسیده و از آنجا از طریق ادرار از بدن دفع می شوند.

 

 

Virology.mihanblog.com