تیروکسین هورمونی آب گریز است و از طریق پروتئین های حامل (انتقال دهنده ها) خود را به سلول هدف  می رساند.گیرنده این هورمون در هسته است.ساختار آن لیپیدی است به همین دلیل از پروتئین های انتقال دهنده استفاده می کند.تیروکسین به راحتی میتواند از غشاء سلول بگذرد اصلی ترین علت آن می تواند اندازه آن باشد چون تیروکسین از یک اسید آمینه ساخته می شود. این هورمون شامل چهار عنصر ید است و معمولا آن را T4 (tetraiodothyronine ) می نامند همچنین از غده تیروئید یک هورمون مشابه دیگری ترشح می شود که دارای سه عنصر ید است که به آن T3 (triiodothyronine) می گویند. هر دو هورمون وارد سلول هدف می شوند اما تمام  T4ها برای ورود به T3 تغییر شکل می دهند.بدین ترتیب بهترین حالت برای ورود و بر قراری اتصال با گیرنده پروتئینی شکل T3 این هورمون است. گیرنده های پروتئینی هورمون به طور مداوم با هورمون اتصال برقرار می کنند و DNA را ملزم می کنند تا پاسخ مناسب را نسبت به هورمون بدهند. این فرآیند با تاثیر گذاشتن در مرحله ی رونویسی و تولید RNAهای جدید به همراه کدون های جدید که درنهایت منجر به تولید پروتئین جدید می گردد انجام می گیرد


 

Virology,mihanblog.com