یکی از فرآیند های انتقال فعال پمپ سدیم پتاسیم است.فرآیند انتقال فعال می تواند ماده را بر خلاف شیب غلظت جابه جا کند که این مهم با استفاده از انرژی به وجود آمده از شکسته شدن پیوند های پر انرژی بین فسفات های مولکول ATP  انجام می گیرد. پمپ سدیم پتاسیم،سه یون سدیم را به خارج و دو یون پتاسیم را به داخل سلول هدایت می کند. این پمپ پروتئینی در غشاء سلول قرار دارد.سه یون سدیم و یک مولکول ATP می توانند در درون سلول به پمپ سدیم پتاسیم متصل شوند. ATP بعد از اتصال شکسته شده و به ADP و یک فسفات جدا شده تبدیل می شود و همزمان با اتصال این مواد پمپ تغییر شکل داده و سدیم را به سمت خارج سلول هدایت می کند و آن را در بیرون از سلول آزاد می سازد. پتاسیم می تواند با ساختار جدید پمپ که در اثر خروج سدیم به وجود آمده است در بیرون از سلول با پمپ اتصال برقرار کند. دو یون پتاسیم در خارج سلول به درون پمپ منتقل می شوند همزمان فسفاتی که در اثر شکسته شدن ATP به پمپ متصل مانده بود از پمپ جدا می شود بار دیگر پمپ سدیم پتاسیم تغییر شکل داده و به حالت اولیه ی خود باز می گردد و دو یون پتاسیم را در درون سیتوپلاسم سلول رها می سازد. هم اکنون پمپ سدیم پتاسیم به حالت اصلی خود برگشته و می تواند این فرآیند را تکرار کند تا جایی که ولتاژ دوسوی غشاء سلول همواره پایدار بماند.   

virology.mihanblog.com