در ماهیچه های در حال استراحت ، تار های ماهیچه ای اکتین و میوزین در مقابل هم  در حال استراحت هستند و ناحیه ی H و صفحه Z در عریض ترین حالت خود قرار دارد. طی انقباض اکتین و میوزین به طور متقابل بر یک دیگر اثر می کنند. در این فرآیند تار های اکتین به سمت مرکز تار های میوزین می لغزند و در نتیجه این عمل سارکومر کوته می شود.

ماهیچه هایی که در انقباض کامل قرار دارند ،‌ در پایان همپوشی رشته های اکتین ، صحفه ی Z و ناحیه ی H در کوتاه ترین حالت خود قرار دارند و در عمل تاپدید می شوند.

  virology.mihanblog.com