HIV

HIV (غول نابود گر کوچک)

زمانی که  HIV برای اولین بار وارد گردش خون بدن انسان می شود خود را به وسیله ی گردش خون در سراسر بدن منتشر می کند. ساختمان خارجی HIV از پروتئینی به نام gp120 پوشیده می شود ،gp120 بر روی gp41 قرار دارد . درون کپسید ویروس محتوایی از  RNAویروسی و آنزیم های ویروسی (پروتئاز ، ریورس تنرنس گریپتاز ، اینتگراز  ) وجود دارد...